ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آتنا پاسبان، محبت محبی، هاشم پورآذرنگ، مهدی وریدی، (1392). مطالعه اثر اسید سیتریک، اسید آسکوربیک و سدیم متابی سولفیت بر رنگ و خصوصیات کف-زایی پوره ی قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus)، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 9(2)، 138. magiran.com/p1172569
Atena Pasban, Mohebbat Mohebbi, Hashem Pourazarang, Mahdi Varidi, (2013). The Effect of Ascorbic Acid, Citric acids and Sodium Metabisulphite on Colour and Foaming Properties of Mushroom Purees (Agaricus bisporus), Iranian Food Science and Technology Research Journal, 9(2), 138. magiran.com/p1172569
آتنا پاسبان، محبت محبی، هاشم پورآذرنگ، مهدی وریدی، مطالعه اثر اسید سیتریک، اسید آسکوربیک و سدیم متابی سولفیت بر رنگ و خصوصیات کف-زایی پوره ی قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus). نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 1392؛ 9(2): 138. magiran.com/p1172569
Atena Pasban, Mohebbat Mohebbi, Hashem Pourazarang, Mahdi Varidi, The Effect of Ascorbic Acid, Citric acids and Sodium Metabisulphite on Colour and Foaming Properties of Mushroom Purees (Agaricus bisporus), Iranian Food Science and Technology Research Journal, 2013; 9(2): 138. magiran.com/p1172569
آتنا پاسبان، محبت محبی، هاشم پورآذرنگ، مهدی وریدی، "مطالعه اثر اسید سیتریک، اسید آسکوربیک و سدیم متابی سولفیت بر رنگ و خصوصیات کف-زایی پوره ی قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus)"، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 9، شماره 2 (1392): 138. magiran.com/p1172569
Atena Pasban, Mohebbat Mohebbi, Hashem Pourazarang, Mahdi Varidi, "The Effect of Ascorbic Acid, Citric acids and Sodium Metabisulphite on Colour and Foaming Properties of Mushroom Purees (Agaricus bisporus)", Iranian Food Science and Technology Research Journal 9, no.2 (2013): 138. magiran.com/p1172569
آتنا پاسبان، محبت محبی، هاشم پورآذرنگ، مهدی وریدی، (1392). 'مطالعه اثر اسید سیتریک، اسید آسکوربیک و سدیم متابی سولفیت بر رنگ و خصوصیات کف-زایی پوره ی قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus)'، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 9(2)، صص.138. magiran.com/p1172569
Atena Pasban, Mohebbat Mohebbi, Hashem Pourazarang, Mahdi Varidi, (2013). 'The Effect of Ascorbic Acid, Citric acids and Sodium Metabisulphite on Colour and Foaming Properties of Mushroom Purees (Agaricus bisporus)', Iranian Food Science and Technology Research Journal, 9(2), pp.138. magiran.com/p1172569
آتنا پاسبان؛ محبت محبی؛ هاشم پورآذرنگ؛ مهدی وریدی. "مطالعه اثر اسید سیتریک، اسید آسکوربیک و سدیم متابی سولفیت بر رنگ و خصوصیات کف-زایی پوره ی قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus)". نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 9 ،2 ، 1392، 138. magiran.com/p1172569
Atena Pasban; Mohebbat Mohebbi; Hashem Pourazarang; Mahdi Varidi. "The Effect of Ascorbic Acid, Citric acids and Sodium Metabisulphite on Colour and Foaming Properties of Mushroom Purees (Agaricus bisporus)", Iranian Food Science and Technology Research Journal, 9, 2, 2013, 138. magiran.com/p1172569
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال