ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد احمدی زاد، حسنا رشیدی، سجاد کرمی، مجید امانی، (1392). بررسی سطح سرمی بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن-1 (PAI-1) در پاسخ به یک ماه ترکیب تمرین استقامتی و مصرف ویتامین E، مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 20(3)، 247. magiran.com/p1173013
S. Ahmadizad, H. Rashidi, S. Karami, M. Amani, (2013). The Research of Plasminogen Activator Inhibitor-1 Serumic Level to Response One Month Combined Endurance Training and Vitamin E Consumption, Avicenna Journal of Clinical Medicine, 20(3), 247. magiran.com/p1173013
سجاد احمدی زاد، حسنا رشیدی، سجاد کرمی، مجید امانی، بررسی سطح سرمی بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن-1 (PAI-1) در پاسخ به یک ماه ترکیب تمرین استقامتی و مصرف ویتامین E. مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 1392؛ 20(3): 247. magiran.com/p1173013
S. Ahmadizad, H. Rashidi, S. Karami, M. Amani, The Research of Plasminogen Activator Inhibitor-1 Serumic Level to Response One Month Combined Endurance Training and Vitamin E Consumption, Avicenna Journal of Clinical Medicine, 2013; 20(3): 247. magiran.com/p1173013
سجاد احمدی زاد، حسنا رشیدی، سجاد کرمی، مجید امانی، "بررسی سطح سرمی بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن-1 (PAI-1) در پاسخ به یک ماه ترکیب تمرین استقامتی و مصرف ویتامین E"، مجله پزشکی بالینی ابن سینا 20، شماره 3 (1392): 247. magiran.com/p1173013
S. Ahmadizad, H. Rashidi, S. Karami, M. Amani, "The Research of Plasminogen Activator Inhibitor-1 Serumic Level to Response One Month Combined Endurance Training and Vitamin E Consumption", Avicenna Journal of Clinical Medicine 20, no.3 (2013): 247. magiran.com/p1173013
سجاد احمدی زاد، حسنا رشیدی، سجاد کرمی، مجید امانی، (1392). 'بررسی سطح سرمی بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن-1 (PAI-1) در پاسخ به یک ماه ترکیب تمرین استقامتی و مصرف ویتامین E'، مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 20(3)، صص.247. magiran.com/p1173013
S. Ahmadizad, H. Rashidi, S. Karami, M. Amani, (2013). 'The Research of Plasminogen Activator Inhibitor-1 Serumic Level to Response One Month Combined Endurance Training and Vitamin E Consumption', Avicenna Journal of Clinical Medicine, 20(3), pp.247. magiran.com/p1173013
سجاد احمدی زاد؛ حسنا رشیدی؛ سجاد کرمی؛ مجید امانی. "بررسی سطح سرمی بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن-1 (PAI-1) در پاسخ به یک ماه ترکیب تمرین استقامتی و مصرف ویتامین E". مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 20 ،3 ، 1392، 247. magiran.com/p1173013
S. Ahmadizad; H. Rashidi; S. Karami; M. Amani. "The Research of Plasminogen Activator Inhibitor-1 Serumic Level to Response One Month Combined Endurance Training and Vitamin E Consumption", Avicenna Journal of Clinical Medicine, 20, 3, 2013, 247. magiran.com/p1173013
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال