ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدجواد امام جمعه زاده، زهره مرندی، محمود رضا رهبرقاضی، لیلا سعیدی ابواسحقی، (1392). بررسی رابطه مصرف رسانه و سبک زندگی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، 20(74)، 101. magiran.com/p1175202
Seyyed Javad Imamjomehzadeh, Zohreh Marandi, Mahmoudreza Rahbarqazi, Leila Saeedi Abuishaqi, (2013). Examining Relationship between Media Consumption and Lifestyle A case study of Isfahan University students, Communication Research, 20(74), 101. magiran.com/p1175202
سیدجواد امام جمعه زاده، زهره مرندی، محمود رضا رهبرقاضی، لیلا سعیدی ابواسحقی، بررسی رابطه مصرف رسانه و سبک زندگی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان. فصلنامه پژوهش های ارتباطی، 1392؛ 20(74): 101. magiran.com/p1175202
Seyyed Javad Imamjomehzadeh, Zohreh Marandi, Mahmoudreza Rahbarqazi, Leila Saeedi Abuishaqi, Examining Relationship between Media Consumption and Lifestyle A case study of Isfahan University students, Communication Research, 2013; 20(74): 101. magiran.com/p1175202
سیدجواد امام جمعه زاده، زهره مرندی، محمود رضا رهبرقاضی، لیلا سعیدی ابواسحقی، "بررسی رابطه مصرف رسانه و سبک زندگی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان"، فصلنامه پژوهش های ارتباطی 20، شماره 74 (1392): 101. magiran.com/p1175202
Seyyed Javad Imamjomehzadeh, Zohreh Marandi, Mahmoudreza Rahbarqazi, Leila Saeedi Abuishaqi, "Examining Relationship between Media Consumption and Lifestyle A case study of Isfahan University students", Communication Research 20, no.74 (2013): 101. magiran.com/p1175202
سیدجواد امام جمعه زاده، زهره مرندی، محمود رضا رهبرقاضی، لیلا سعیدی ابواسحقی، (1392). 'بررسی رابطه مصرف رسانه و سبک زندگی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان'، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، 20(74)، صص.101. magiran.com/p1175202
Seyyed Javad Imamjomehzadeh, Zohreh Marandi, Mahmoudreza Rahbarqazi, Leila Saeedi Abuishaqi, (2013). 'Examining Relationship between Media Consumption and Lifestyle A case study of Isfahan University students', Communication Research, 20(74), pp.101. magiran.com/p1175202
سیدجواد امام جمعه زاده؛ زهره مرندی؛ محمود رضا رهبرقاضی؛ لیلا سعیدی ابواسحقی. "بررسی رابطه مصرف رسانه و سبک زندگی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان". فصلنامه پژوهش های ارتباطی، 20 ،74 ، 1392، 101. magiran.com/p1175202
Seyyed Javad Imamjomehzadeh; Zohreh Marandi; Mahmoudreza Rahbarqazi; Leila Saeedi Abuishaqi. "Examining Relationship between Media Consumption and Lifestyle A case study of Isfahan University students", Communication Research, 20, 74, 2013, 101. magiran.com/p1175202
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال