ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل اصدق پور، مهدی مظاهری، هادی شیرزاد، عباسعلی مقدم، محمد فرقانی، سید احسان پرهیزگار، (1392). ارزیابی شاخصهای دموگرافیک و بالینی بیماران تحت عمل جراحی گرافت بایپس شریانهای کرونری (CABG) و بررسی عوامل خطرساز آترواسکلروزیس و بیماری شریانهای کرونری در آنها، در بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر(عج) ناجا در سال1387، فصلنامه طب انتظامی، 1(3)، 142-153. magiran.com/p1175698
, (2013). Assessment of Demographic, Clinical Indexes and Biomedical Risk Factors of Cardiovascular Disorders in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery in NAJA Vali-e-Asr(A) Hospital inTehran- Iran in 2008, Journal of Police Medicine, 1(3), 142-153. magiran.com/p1175698
اسماعیل اصدق پور، مهدی مظاهری، هادی شیرزاد، عباسعلی مقدم، محمد فرقانی، سید احسان پرهیزگار، ارزیابی شاخصهای دموگرافیک و بالینی بیماران تحت عمل جراحی گرافت بایپس شریانهای کرونری (CABG) و بررسی عوامل خطرساز آترواسکلروزیس و بیماری شریانهای کرونری در آنها، در بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر(عج) ناجا در سال1387. فصلنامه طب انتظامی، 1392؛ 1(3): 142-153. magiran.com/p1175698
, Assessment of Demographic, Clinical Indexes and Biomedical Risk Factors of Cardiovascular Disorders in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery in NAJA Vali-e-Asr(A) Hospital inTehran- Iran in 2008, Journal of Police Medicine, 2013; 1(3): 142-153. magiran.com/p1175698
اسماعیل اصدق پور، مهدی مظاهری، هادی شیرزاد، عباسعلی مقدم، محمد فرقانی، سید احسان پرهیزگار، "ارزیابی شاخصهای دموگرافیک و بالینی بیماران تحت عمل جراحی گرافت بایپس شریانهای کرونری (CABG) و بررسی عوامل خطرساز آترواسکلروزیس و بیماری شریانهای کرونری در آنها، در بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر(عج) ناجا در سال1387"، فصلنامه طب انتظامی 1، شماره 3 (1392): 142-153. magiran.com/p1175698
, "Assessment of Demographic, Clinical Indexes and Biomedical Risk Factors of Cardiovascular Disorders in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery in NAJA Vali-e-Asr(A) Hospital inTehran- Iran in 2008", Journal of Police Medicine 1, no.3 (2013): 142-153. magiran.com/p1175698
اسماعیل اصدق پور، مهدی مظاهری، هادی شیرزاد، عباسعلی مقدم، محمد فرقانی، سید احسان پرهیزگار، (1392). 'ارزیابی شاخصهای دموگرافیک و بالینی بیماران تحت عمل جراحی گرافت بایپس شریانهای کرونری (CABG) و بررسی عوامل خطرساز آترواسکلروزیس و بیماری شریانهای کرونری در آنها، در بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر(عج) ناجا در سال1387'، فصلنامه طب انتظامی، 1(3)، صص.142-153. magiran.com/p1175698
, (2013). 'Assessment of Demographic, Clinical Indexes and Biomedical Risk Factors of Cardiovascular Disorders in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery in NAJA Vali-e-Asr(A) Hospital inTehran- Iran in 2008', Journal of Police Medicine, 1(3), pp.142-153. magiran.com/p1175698
اسماعیل اصدق پور؛ مهدی مظاهری؛ هادی شیرزاد؛ عباسعلی مقدم؛ محمد فرقانی؛ سید احسان پرهیزگار. "ارزیابی شاخصهای دموگرافیک و بالینی بیماران تحت عمل جراحی گرافت بایپس شریانهای کرونری (CABG) و بررسی عوامل خطرساز آترواسکلروزیس و بیماری شریانهای کرونری در آنها، در بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر(عج) ناجا در سال1387". فصلنامه طب انتظامی، 1 ،3 ، 1392، 142-153. magiran.com/p1175698
. "Assessment of Demographic, Clinical Indexes and Biomedical Risk Factors of Cardiovascular Disorders in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery in NAJA Vali-e-Asr(A) Hospital inTehran- Iran in 2008", Journal of Police Medicine, 1, 3, 2013, 142-153. magiran.com/p1175698
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال