ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی مجیدی، رضا هیرادآسا، حامد اقدم، هادی شیرزاد، هژیر سیکارودی، ساره صمدی، (1392). بکارگیری پرسشنامه اوسوستری به منظور ارزیابی میزان ناتوانی ناشی از کمردرد مزمن، قبل و بعد از یک دوره درمان دارویی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر ناجا (عج)، فصلنامه طب انتظامی، 1(3)، 150-160. magiran.com/p1175703
, (2013). Assessment of Disability Effects of Chronic Low Back Pain in NAJA Vali-e- Asr (A) Hospital Patients Before and After a Period of Medical Treatment Using Oswestry Disability Questionnaire, Journal of Police Medicine, 1(3), 150-160. magiran.com/p1175703
علی مجیدی، رضا هیرادآسا، حامد اقدم، هادی شیرزاد، هژیر سیکارودی، ساره صمدی، بکارگیری پرسشنامه اوسوستری به منظور ارزیابی میزان ناتوانی ناشی از کمردرد مزمن، قبل و بعد از یک دوره درمان دارویی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر ناجا (عج). فصلنامه طب انتظامی، 1392؛ 1(3): 150-160. magiran.com/p1175703
, Assessment of Disability Effects of Chronic Low Back Pain in NAJA Vali-e- Asr (A) Hospital Patients Before and After a Period of Medical Treatment Using Oswestry Disability Questionnaire, Journal of Police Medicine, 2013; 1(3): 150-160. magiran.com/p1175703
علی مجیدی، رضا هیرادآسا، حامد اقدم، هادی شیرزاد، هژیر سیکارودی، ساره صمدی، "بکارگیری پرسشنامه اوسوستری به منظور ارزیابی میزان ناتوانی ناشی از کمردرد مزمن، قبل و بعد از یک دوره درمان دارویی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر ناجا (عج)"، فصلنامه طب انتظامی 1، شماره 3 (1392): 150-160. magiran.com/p1175703
, "Assessment of Disability Effects of Chronic Low Back Pain in NAJA Vali-e- Asr (A) Hospital Patients Before and After a Period of Medical Treatment Using Oswestry Disability Questionnaire", Journal of Police Medicine 1, no.3 (2013): 150-160. magiran.com/p1175703
علی مجیدی، رضا هیرادآسا، حامد اقدم، هادی شیرزاد، هژیر سیکارودی، ساره صمدی، (1392). 'بکارگیری پرسشنامه اوسوستری به منظور ارزیابی میزان ناتوانی ناشی از کمردرد مزمن، قبل و بعد از یک دوره درمان دارویی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر ناجا (عج)'، فصلنامه طب انتظامی، 1(3)، صص.150-160. magiran.com/p1175703
, (2013). 'Assessment of Disability Effects of Chronic Low Back Pain in NAJA Vali-e- Asr (A) Hospital Patients Before and After a Period of Medical Treatment Using Oswestry Disability Questionnaire', Journal of Police Medicine, 1(3), pp.150-160. magiran.com/p1175703
علی مجیدی؛ رضا هیرادآسا؛ حامد اقدم؛ هادی شیرزاد؛ هژیر سیکارودی؛ ساره صمدی. "بکارگیری پرسشنامه اوسوستری به منظور ارزیابی میزان ناتوانی ناشی از کمردرد مزمن، قبل و بعد از یک دوره درمان دارویی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر ناجا (عج)". فصلنامه طب انتظامی، 1 ،3 ، 1392، 150-160. magiran.com/p1175703
. "Assessment of Disability Effects of Chronic Low Back Pain in NAJA Vali-e- Asr (A) Hospital Patients Before and After a Period of Medical Treatment Using Oswestry Disability Questionnaire", Journal of Police Medicine, 1, 3, 2013, 150-160. magiran.com/p1175703
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال