ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالقاسم دلخوشکسمایی، محمد جعفری، پوراندخت نیرومند، (1392). الگوی رهبری خدمتگزار در مدیریت بیمارستان: مطالعه موردی بیمارستان فوق تخصصی ولیعصر (عج) ناجا، فصلنامه طب انتظامی، 1(3)، 162-169. magiran.com/p1175704
, (2013). Servant Leadership in Hospital Management: A Focus on NAJA Vali-e-Asr(A) Hospital as a Case Study, Journal of Police Medicine, 1(3), 162-169. magiran.com/p1175704
ابوالقاسم دلخوشکسمایی، محمد جعفری، پوراندخت نیرومند، الگوی رهبری خدمتگزار در مدیریت بیمارستان: مطالعه موردی بیمارستان فوق تخصصی ولیعصر (عج) ناجا. فصلنامه طب انتظامی، 1392؛ 1(3): 162-169. magiran.com/p1175704
, Servant Leadership in Hospital Management: A Focus on NAJA Vali-e-Asr(A) Hospital as a Case Study, Journal of Police Medicine, 2013; 1(3): 162-169. magiran.com/p1175704
ابوالقاسم دلخوشکسمایی، محمد جعفری، پوراندخت نیرومند، "الگوی رهبری خدمتگزار در مدیریت بیمارستان: مطالعه موردی بیمارستان فوق تخصصی ولیعصر (عج) ناجا"، فصلنامه طب انتظامی 1، شماره 3 (1392): 162-169. magiran.com/p1175704
, "Servant Leadership in Hospital Management: A Focus on NAJA Vali-e-Asr(A) Hospital as a Case Study", Journal of Police Medicine 1, no.3 (2013): 162-169. magiran.com/p1175704
ابوالقاسم دلخوشکسمایی، محمد جعفری، پوراندخت نیرومند، (1392). 'الگوی رهبری خدمتگزار در مدیریت بیمارستان: مطالعه موردی بیمارستان فوق تخصصی ولیعصر (عج) ناجا'، فصلنامه طب انتظامی، 1(3)، صص.162-169. magiran.com/p1175704
, (2013). 'Servant Leadership in Hospital Management: A Focus on NAJA Vali-e-Asr(A) Hospital as a Case Study', Journal of Police Medicine, 1(3), pp.162-169. magiran.com/p1175704
ابوالقاسم دلخوشکسمایی؛ محمد جعفری؛ پوراندخت نیرومند. "الگوی رهبری خدمتگزار در مدیریت بیمارستان: مطالعه موردی بیمارستان فوق تخصصی ولیعصر (عج) ناجا". فصلنامه طب انتظامی، 1 ،3 ، 1392، 162-169. magiran.com/p1175704
. "Servant Leadership in Hospital Management: A Focus on NAJA Vali-e-Asr(A) Hospital as a Case Study", Journal of Police Medicine, 1, 3, 2013, 162-169. magiran.com/p1175704
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال