ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن بنی اسدی شهر بابک، شهربانو رشیدی، سید مهدی حسینی فرد، (1392). رابطه بین تعارضات کار-خانواده مادران شاغل و اضطراب کودکان و مقایسه آن در بیمارستانهای نظامی و غیر نظامی، فصلنامه طب انتظامی، 1(3)، 184-190. magiran.com/p1175708
, (2013). Relation Between Work-Family Conflict of Working Mothers and Their Children's Anxiety Disorders. A Comparison Between Military and Civil Hospitals, Journal of Police Medicine, 1(3), 184-190. magiran.com/p1175708
حسن بنی اسدی شهر بابک، شهربانو رشیدی، سید مهدی حسینی فرد، رابطه بین تعارضات کار-خانواده مادران شاغل و اضطراب کودکان و مقایسه آن در بیمارستانهای نظامی و غیر نظامی. فصلنامه طب انتظامی، 1392؛ 1(3): 184-190. magiran.com/p1175708
, Relation Between Work-Family Conflict of Working Mothers and Their Children's Anxiety Disorders. A Comparison Between Military and Civil Hospitals, Journal of Police Medicine, 2013; 1(3): 184-190. magiran.com/p1175708
حسن بنی اسدی شهر بابک، شهربانو رشیدی، سید مهدی حسینی فرد، "رابطه بین تعارضات کار-خانواده مادران شاغل و اضطراب کودکان و مقایسه آن در بیمارستانهای نظامی و غیر نظامی"، فصلنامه طب انتظامی 1، شماره 3 (1392): 184-190. magiran.com/p1175708
, "Relation Between Work-Family Conflict of Working Mothers and Their Children's Anxiety Disorders. A Comparison Between Military and Civil Hospitals", Journal of Police Medicine 1, no.3 (2013): 184-190. magiran.com/p1175708
حسن بنی اسدی شهر بابک، شهربانو رشیدی، سید مهدی حسینی فرد، (1392). 'رابطه بین تعارضات کار-خانواده مادران شاغل و اضطراب کودکان و مقایسه آن در بیمارستانهای نظامی و غیر نظامی'، فصلنامه طب انتظامی، 1(3)، صص.184-190. magiran.com/p1175708
, (2013). 'Relation Between Work-Family Conflict of Working Mothers and Their Children's Anxiety Disorders. A Comparison Between Military and Civil Hospitals', Journal of Police Medicine, 1(3), pp.184-190. magiran.com/p1175708
حسن بنی اسدی شهر بابک؛ شهربانو رشیدی؛ سید مهدی حسینی فرد. "رابطه بین تعارضات کار-خانواده مادران شاغل و اضطراب کودکان و مقایسه آن در بیمارستانهای نظامی و غیر نظامی". فصلنامه طب انتظامی، 1 ،3 ، 1392، 184-190. magiran.com/p1175708
. "Relation Between Work-Family Conflict of Working Mothers and Their Children's Anxiety Disorders. A Comparison Between Military and Civil Hospitals", Journal of Police Medicine, 1, 3, 2013, 184-190. magiran.com/p1175708
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال