ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عزیز کسانی، رستم منتی، پیمان استرکی، علی دل پیشه، (1392). بررسی اپیدمیولوژیک صدمات جسمی در مصدومین ناشی از انفجار مین و سایر مهمات جنگی در استان ایلام در بین سالهای 1380 الی 1386، فصلنامه طب انتظامی، 1(3)، 192-199. magiran.com/p1175712
, (2013). Epidemiology of the Injuries Due to Mine and Other Munitions Explosions in Ilam Province - I.R.Iran During 2001-2007, Journal of Police Medicine, 1(3), 192-199. magiran.com/p1175712
عزیز کسانی، رستم منتی، پیمان استرکی، علی دل پیشه، بررسی اپیدمیولوژیک صدمات جسمی در مصدومین ناشی از انفجار مین و سایر مهمات جنگی در استان ایلام در بین سالهای 1380 الی 1386. فصلنامه طب انتظامی، 1392؛ 1(3): 192-199. magiran.com/p1175712
, Epidemiology of the Injuries Due to Mine and Other Munitions Explosions in Ilam Province - I.R.Iran During 2001-2007, Journal of Police Medicine, 2013; 1(3): 192-199. magiran.com/p1175712
عزیز کسانی، رستم منتی، پیمان استرکی، علی دل پیشه، "بررسی اپیدمیولوژیک صدمات جسمی در مصدومین ناشی از انفجار مین و سایر مهمات جنگی در استان ایلام در بین سالهای 1380 الی 1386"، فصلنامه طب انتظامی 1، شماره 3 (1392): 192-199. magiran.com/p1175712
, "Epidemiology of the Injuries Due to Mine and Other Munitions Explosions in Ilam Province - I.R.Iran During 2001-2007", Journal of Police Medicine 1, no.3 (2013): 192-199. magiran.com/p1175712
عزیز کسانی، رستم منتی، پیمان استرکی، علی دل پیشه، (1392). 'بررسی اپیدمیولوژیک صدمات جسمی در مصدومین ناشی از انفجار مین و سایر مهمات جنگی در استان ایلام در بین سالهای 1380 الی 1386'، فصلنامه طب انتظامی، 1(3)، صص.192-199. magiran.com/p1175712
, (2013). 'Epidemiology of the Injuries Due to Mine and Other Munitions Explosions in Ilam Province - I.R.Iran During 2001-2007', Journal of Police Medicine, 1(3), pp.192-199. magiran.com/p1175712
عزیز کسانی؛ رستم منتی؛ پیمان استرکی؛ علی دل پیشه. "بررسی اپیدمیولوژیک صدمات جسمی در مصدومین ناشی از انفجار مین و سایر مهمات جنگی در استان ایلام در بین سالهای 1380 الی 1386". فصلنامه طب انتظامی، 1 ،3 ، 1392، 192-199. magiran.com/p1175712
. "Epidemiology of the Injuries Due to Mine and Other Munitions Explosions in Ilam Province - I.R.Iran During 2001-2007", Journal of Police Medicine, 1, 3, 2013, 192-199. magiran.com/p1175712
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال