ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم احمدی، غلامرضا عابدی، وحید عسگری، (1392). بررسی اثرات توام دود سیگار یا دود قلیان وبی حرکتی مزمن برسطوح سرمیTSH، T3 و T4 در موشهای صحرایی نر، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 18(3)، 47-54. magiran.com/p1175875
Dr Rahim Ahmadi, Gholamreza Abedi, Vahid Asgari, (2013). The effects of cigarette or waterpipe smoke and immobilization on serum levels of TSH, T3 or T4 in male rats, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 18(3), 47-54. magiran.com/p1175875
رحیم احمدی، غلامرضا عابدی، وحید عسگری، بررسی اثرات توام دود سیگار یا دود قلیان وبی حرکتی مزمن برسطوح سرمیTSH، T3 و T4 در موشهای صحرایی نر. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 1392؛ 18(3): 47-54. magiran.com/p1175875
Dr Rahim Ahmadi, Gholamreza Abedi, Vahid Asgari, The effects of cigarette or waterpipe smoke and immobilization on serum levels of TSH, T3 or T4 in male rats, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 2013; 18(3): 47-54. magiran.com/p1175875
رحیم احمدی، غلامرضا عابدی، وحید عسگری، "بررسی اثرات توام دود سیگار یا دود قلیان وبی حرکتی مزمن برسطوح سرمیTSH، T3 و T4 در موشهای صحرایی نر"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 18، شماره 3 (1392): 47-54. magiran.com/p1175875
Dr Rahim Ahmadi, Gholamreza Abedi, Vahid Asgari, "The effects of cigarette or waterpipe smoke and immobilization on serum levels of TSH, T3 or T4 in male rats", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 18, no.3 (2013): 47-54. magiran.com/p1175875
رحیم احمدی، غلامرضا عابدی، وحید عسگری، (1392). 'بررسی اثرات توام دود سیگار یا دود قلیان وبی حرکتی مزمن برسطوح سرمیTSH، T3 و T4 در موشهای صحرایی نر'، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 18(3)، صص.47-54. magiran.com/p1175875
Dr Rahim Ahmadi, Gholamreza Abedi, Vahid Asgari, (2013). 'The effects of cigarette or waterpipe smoke and immobilization on serum levels of TSH, T3 or T4 in male rats', Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 18(3), pp.47-54. magiran.com/p1175875
رحیم احمدی؛ غلامرضا عابدی؛ وحید عسگری. "بررسی اثرات توام دود سیگار یا دود قلیان وبی حرکتی مزمن برسطوح سرمیTSH، T3 و T4 در موشهای صحرایی نر". مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 18 ،3 ، 1392، 47-54. magiran.com/p1175875
Dr Rahim Ahmadi; Gholamreza Abedi; Vahid Asgari. "The effects of cigarette or waterpipe smoke and immobilization on serum levels of TSH, T3 or T4 in male rats", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 18, 3, 2013, 47-54. magiran.com/p1175875
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال