ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدحامد کلانتریان، غلامرضا رفیعی، مهرداد فرهنگی، باقر مجازی امیری، (1392). تاثیر سطوح مختلف کلسیم جیره غذایی بر میزان یون های کل بدن و آب محیط پرورش در بچه ماهیان پرورشی قزل آلای رنگین کمان، فصلنامه دامپزشکی ایران، 9(38)، 54-63. magiran.com/p1176267
, (2013). Effect of different levels of dietary calcium on ion profile of whole body and water of rainbow trout culture system, Iranian Veterinary Journal, 9(38), 54-63. magiran.com/p1176267
سیدحامد کلانتریان، غلامرضا رفیعی، مهرداد فرهنگی، باقر مجازی امیری، تاثیر سطوح مختلف کلسیم جیره غذایی بر میزان یون های کل بدن و آب محیط پرورش در بچه ماهیان پرورشی قزل آلای رنگین کمان. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1392؛ 9(38): 54-63. magiran.com/p1176267
, Effect of different levels of dietary calcium on ion profile of whole body and water of rainbow trout culture system, Iranian Veterinary Journal, 2013; 9(38): 54-63. magiran.com/p1176267
سیدحامد کلانتریان، غلامرضا رفیعی، مهرداد فرهنگی، باقر مجازی امیری، "تاثیر سطوح مختلف کلسیم جیره غذایی بر میزان یون های کل بدن و آب محیط پرورش در بچه ماهیان پرورشی قزل آلای رنگین کمان"، فصلنامه دامپزشکی ایران 9، شماره 38 (1392): 54-63. magiran.com/p1176267
, "Effect of different levels of dietary calcium on ion profile of whole body and water of rainbow trout culture system", Iranian Veterinary Journal 9, no.38 (2013): 54-63. magiran.com/p1176267
سیدحامد کلانتریان، غلامرضا رفیعی، مهرداد فرهنگی، باقر مجازی امیری، (1392). 'تاثیر سطوح مختلف کلسیم جیره غذایی بر میزان یون های کل بدن و آب محیط پرورش در بچه ماهیان پرورشی قزل آلای رنگین کمان'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 9(38)، صص.54-63. magiran.com/p1176267
, (2013). 'Effect of different levels of dietary calcium on ion profile of whole body and water of rainbow trout culture system', Iranian Veterinary Journal, 9(38), pp.54-63. magiran.com/p1176267
سیدحامد کلانتریان؛ غلامرضا رفیعی؛ مهرداد فرهنگی؛ باقر مجازی امیری. "تاثیر سطوح مختلف کلسیم جیره غذایی بر میزان یون های کل بدن و آب محیط پرورش در بچه ماهیان پرورشی قزل آلای رنگین کمان". فصلنامه دامپزشکی ایران، 9 ،38 ، 1392، 54-63. magiran.com/p1176267
. "Effect of different levels of dietary calcium on ion profile of whole body and water of rainbow trout culture system", Iranian Veterinary Journal, 9, 38, 2013, 54-63. magiran.com/p1176267
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال