ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهرداد محبعلی، سیما نصری، سعیده اصغری، فاطمه کریمی دهبهی، مریم حیدری زاد، فهیمه کردستانی، فاطمه درزی، سعیده محمد نجار، (1392). بررسی اثرات ضد التهابی و ضد دردی عصاره هیدروالکلی بابونه در موش سوری نر، فصلنامه طب مکمل، 3(2)، 451. magiran.com/p1176277
Mohebali Sh, Nasri S., Asghari, Karimi Dehbehi F., Heydarizad M., Kordestani F., Darzi F., Mohammad Najar S., (2013). Antinociceptive and Anti-Inflammatory Effects of Matricaria Chamomilla L. in Male Mice, Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery, 3(2), 451. magiran.com/p1176277
شهرداد محبعلی، سیما نصری، سعیده اصغری، فاطمه کریمی دهبهی، مریم حیدری زاد، فهیمه کردستانی، فاطمه درزی، سعیده محمد نجار، بررسی اثرات ضد التهابی و ضد دردی عصاره هیدروالکلی بابونه در موش سوری نر. فصلنامه طب مکمل، 1392؛ 3(2): 451. magiran.com/p1176277
Mohebali Sh, Nasri S., Asghari, Karimi Dehbehi F., Heydarizad M., Kordestani F., Darzi F., Mohammad Najar S., Antinociceptive and Anti-Inflammatory Effects of Matricaria Chamomilla L. in Male Mice, Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery, 2013; 3(2): 451. magiran.com/p1176277
شهرداد محبعلی، سیما نصری، سعیده اصغری، فاطمه کریمی دهبهی، مریم حیدری زاد، فهیمه کردستانی، فاطمه درزی، سعیده محمد نجار، "بررسی اثرات ضد التهابی و ضد دردی عصاره هیدروالکلی بابونه در موش سوری نر"، فصلنامه طب مکمل 3، شماره 2 (1392): 451. magiran.com/p1176277
Mohebali Sh, Nasri S., Asghari, Karimi Dehbehi F., Heydarizad M., Kordestani F., Darzi F., Mohammad Najar S., "Antinociceptive and Anti-Inflammatory Effects of Matricaria Chamomilla L. in Male Mice", Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery 3, no.2 (2013): 451. magiran.com/p1176277
شهرداد محبعلی، سیما نصری، سعیده اصغری، فاطمه کریمی دهبهی، مریم حیدری زاد، فهیمه کردستانی، فاطمه درزی، سعیده محمد نجار، (1392). 'بررسی اثرات ضد التهابی و ضد دردی عصاره هیدروالکلی بابونه در موش سوری نر'، فصلنامه طب مکمل، 3(2)، صص.451. magiran.com/p1176277
Mohebali Sh, Nasri S., Asghari, Karimi Dehbehi F., Heydarizad M., Kordestani F., Darzi F., Mohammad Najar S., (2013). 'Antinociceptive and Anti-Inflammatory Effects of Matricaria Chamomilla L. in Male Mice', Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery, 3(2), pp.451. magiran.com/p1176277
شهرداد محبعلی؛ سیما نصری؛ سعیده اصغری؛ فاطمه کریمی دهبهی؛ مریم حیدری زاد؛ فهیمه کردستانی؛ فاطمه درزی؛ سعیده محمد نجار. "بررسی اثرات ضد التهابی و ضد دردی عصاره هیدروالکلی بابونه در موش سوری نر". فصلنامه طب مکمل، 3 ،2 ، 1392، 451. magiran.com/p1176277
Mohebali Sh; Nasri S.; Asghari; Karimi Dehbehi F.; Heydarizad M.; Kordestani F.; Darzi F.; Mohammad Najar S.. "Antinociceptive and Anti-Inflammatory Effects of Matricaria Chamomilla L. in Male Mice", Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery, 3, 2, 2013, 451. magiran.com/p1176277
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال