ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا قدردان مشهدی، علی رضا سازمند، عباس کریمیان، سید حسین حکمتی مقدم، (1392). مقادیر طبیعی و تغییرات فصلی ویتامین A و بتا کاروتن سرم شتر ایرانی (Camelus dromedarius)، مجله تحقیقات دامپزشکی، 7(2)، 91-94. magiran.com/p1177754
Alireza Ghadrdan Mashhadi, Alireza Sazmand, Abbas Karimiyan, Seyed Hossein Hekmati Moghaddam, (2013). Normal values and seasonal differences in the serum concentration of vitamin Aand beta-carotene in the Iranian camel (Camelus dromedarius), Iranian Journal of Veterinary Medicine, 7(2), 91-94. magiran.com/p1177754
علیرضا قدردان مشهدی، علی رضا سازمند، عباس کریمیان، سید حسین حکمتی مقدم، مقادیر طبیعی و تغییرات فصلی ویتامین A و بتا کاروتن سرم شتر ایرانی (Camelus dromedarius). مجله تحقیقات دامپزشکی، 1392؛ 7(2): 91-94. magiran.com/p1177754
Alireza Ghadrdan Mashhadi, Alireza Sazmand, Abbas Karimiyan, Seyed Hossein Hekmati Moghaddam, Normal values and seasonal differences in the serum concentration of vitamin Aand beta-carotene in the Iranian camel (Camelus dromedarius), Iranian Journal of Veterinary Medicine, 2013; 7(2): 91-94. magiran.com/p1177754
علیرضا قدردان مشهدی، علی رضا سازمند، عباس کریمیان، سید حسین حکمتی مقدم، "مقادیر طبیعی و تغییرات فصلی ویتامین A و بتا کاروتن سرم شتر ایرانی (Camelus dromedarius)"، مجله تحقیقات دامپزشکی 7، شماره 2 (1392): 91-94. magiran.com/p1177754
Alireza Ghadrdan Mashhadi, Alireza Sazmand, Abbas Karimiyan, Seyed Hossein Hekmati Moghaddam, "Normal values and seasonal differences in the serum concentration of vitamin Aand beta-carotene in the Iranian camel (Camelus dromedarius)", Iranian Journal of Veterinary Medicine 7, no.2 (2013): 91-94. magiran.com/p1177754
علیرضا قدردان مشهدی، علی رضا سازمند، عباس کریمیان، سید حسین حکمتی مقدم، (1392). 'مقادیر طبیعی و تغییرات فصلی ویتامین A و بتا کاروتن سرم شتر ایرانی (Camelus dromedarius)'، مجله تحقیقات دامپزشکی، 7(2)، صص.91-94. magiran.com/p1177754
Alireza Ghadrdan Mashhadi, Alireza Sazmand, Abbas Karimiyan, Seyed Hossein Hekmati Moghaddam, (2013). 'Normal values and seasonal differences in the serum concentration of vitamin Aand beta-carotene in the Iranian camel (Camelus dromedarius)', Iranian Journal of Veterinary Medicine, 7(2), pp.91-94. magiran.com/p1177754
علیرضا قدردان مشهدی؛ علی رضا سازمند؛ عباس کریمیان؛ سید حسین حکمتی مقدم. "مقادیر طبیعی و تغییرات فصلی ویتامین A و بتا کاروتن سرم شتر ایرانی (Camelus dromedarius)". مجله تحقیقات دامپزشکی، 7 ،2 ، 1392، 91-94. magiran.com/p1177754
Alireza Ghadrdan Mashhadi; Alireza Sazmand; Abbas Karimiyan; Seyed Hossein Hekmati Moghaddam. "Normal values and seasonal differences in the serum concentration of vitamin Aand beta-carotene in the Iranian camel (Camelus dromedarius)", Iranian Journal of Veterinary Medicine, 7, 2, 2013, 91-94. magiran.com/p1177754
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال