ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر لقمان دهقان نیری، (1390). نقش زرتشتیان در تاسیس مدارس نوین و تحول نظام آموزشی در یزد، پژوهش نامه تاریخ، 6(24)، 57. magiran.com/p1178365
Loqman Dehqan, Nayyeri, (2011). Zoroastrian's Role in founding new schools and changing the training system in Yazd, Scientific Journal of History Research, 6(24), 57. magiran.com/p1178365
دکتر لقمان دهقان نیری، نقش زرتشتیان در تاسیس مدارس نوین و تحول نظام آموزشی در یزد. پژوهش نامه تاریخ، 1390؛ 6(24): 57. magiran.com/p1178365
Loqman Dehqan, Nayyeri, Zoroastrian's Role in founding new schools and changing the training system in Yazd, Scientific Journal of History Research, 2011; 6(24): 57. magiran.com/p1178365
دکتر لقمان دهقان نیری، "نقش زرتشتیان در تاسیس مدارس نوین و تحول نظام آموزشی در یزد"، پژوهش نامه تاریخ 6، شماره 24 (1390): 57. magiran.com/p1178365
Loqman Dehqan, Nayyeri, "Zoroastrian's Role in founding new schools and changing the training system in Yazd", Scientific Journal of History Research 6, no.24 (2011): 57. magiran.com/p1178365
دکتر لقمان دهقان نیری، (1390). 'نقش زرتشتیان در تاسیس مدارس نوین و تحول نظام آموزشی در یزد'، پژوهش نامه تاریخ، 6(24)، صص.57. magiran.com/p1178365
Loqman Dehqan, Nayyeri, (2011). 'Zoroastrian's Role in founding new schools and changing the training system in Yazd', Scientific Journal of History Research, 6(24), pp.57. magiran.com/p1178365
دکتر لقمان دهقان نیری. "نقش زرتشتیان در تاسیس مدارس نوین و تحول نظام آموزشی در یزد". پژوهش نامه تاریخ، 6 ،24 ، 1390، 57. magiran.com/p1178365
Loqman Dehqan; Nayyeri. "Zoroastrian's Role in founding new schools and changing the training system in Yazd", Scientific Journal of History Research, 6, 24, 2011, 57. magiran.com/p1178365
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال