ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان پارسائیان، موسی صابر، محمد باقری، (1392). سمیت امامکتین بنزوآت و سایپرمترین روی پارامترهای بیولوژیکی کرم قوزه پنبه (Helicoverpa armigera (Hübner تحت شرایط آزمایشگاهی، Journal Of Crop Protection، 2(4)، 477-485. magiran.com/p1178507
Ehsan Parsaeyan, Moosa Saber, Mohammad Bagheri, (2013). Toxicity of emamectin benzoate and cypermethrin on biological parameters of cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Hübner) in laboratory conditions, Journal Of Crop Protection, 2(4), 477-485. magiran.com/p1178507
احسان پارسائیان، موسی صابر، محمد باقری، سمیت امامکتین بنزوآت و سایپرمترین روی پارامترهای بیولوژیکی کرم قوزه پنبه (Helicoverpa armigera (Hübner تحت شرایط آزمایشگاهی. Journal Of Crop Protection، 1392؛ 2(4): 477-485. magiran.com/p1178507
Ehsan Parsaeyan, Moosa Saber, Mohammad Bagheri, Toxicity of emamectin benzoate and cypermethrin on biological parameters of cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Hübner) in laboratory conditions, Journal Of Crop Protection, 2013; 2(4): 477-485. magiran.com/p1178507
احسان پارسائیان، موسی صابر، محمد باقری، "سمیت امامکتین بنزوآت و سایپرمترین روی پارامترهای بیولوژیکی کرم قوزه پنبه (Helicoverpa armigera (Hübner تحت شرایط آزمایشگاهی"، Journal Of Crop Protection 2، شماره 4 (1392): 477-485. magiran.com/p1178507
Ehsan Parsaeyan, Moosa Saber, Mohammad Bagheri, "Toxicity of emamectin benzoate and cypermethrin on biological parameters of cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Hübner) in laboratory conditions", Journal Of Crop Protection 2, no.4 (2013): 477-485. magiran.com/p1178507
احسان پارسائیان، موسی صابر، محمد باقری، (1392). 'سمیت امامکتین بنزوآت و سایپرمترین روی پارامترهای بیولوژیکی کرم قوزه پنبه (Helicoverpa armigera (Hübner تحت شرایط آزمایشگاهی'، Journal Of Crop Protection، 2(4)، صص.477-485. magiran.com/p1178507
Ehsan Parsaeyan, Moosa Saber, Mohammad Bagheri, (2013). 'Toxicity of emamectin benzoate and cypermethrin on biological parameters of cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Hübner) in laboratory conditions', Journal Of Crop Protection, 2(4), pp.477-485. magiran.com/p1178507
احسان پارسائیان؛ موسی صابر؛ محمد باقری. "سمیت امامکتین بنزوآت و سایپرمترین روی پارامترهای بیولوژیکی کرم قوزه پنبه (Helicoverpa armigera (Hübner تحت شرایط آزمایشگاهی". Journal Of Crop Protection، 2 ،4 ، 1392، 477-485. magiran.com/p1178507
Ehsan Parsaeyan; Moosa Saber; Mohammad Bagheri. "Toxicity of emamectin benzoate and cypermethrin on biological parameters of cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Hübner) in laboratory conditions", Journal Of Crop Protection, 2, 4, 2013, 477-485. magiran.com/p1178507
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال