ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
توکل حبیب زاده، حافظه سیفی، (1392). تاثیر حکمرانی مطلوب بر اجرایی شدن حق بر توسعه با تاکید بر بعد ملی، نشریه دیدگاه های حقوق قضایی، 18(62)، 11. magiran.com/p1180425
Tavakkol Habibzadeh, Hafezeh Seifi, (2013). The Influence of Good Governance on Implementing the Right to Development: an Emphasis on National Aspect, Judicial Law Views Quarterly (Law Views), 18(62), 11. magiran.com/p1180425
توکل حبیب زاده، حافظه سیفی، تاثیر حکمرانی مطلوب بر اجرایی شدن حق بر توسعه با تاکید بر بعد ملی. نشریه دیدگاه های حقوق قضایی، 1392؛ 18(62): 11. magiran.com/p1180425
Tavakkol Habibzadeh, Hafezeh Seifi, The Influence of Good Governance on Implementing the Right to Development: an Emphasis on National Aspect, Judicial Law Views Quarterly (Law Views), 2013; 18(62): 11. magiran.com/p1180425
توکل حبیب زاده، حافظه سیفی، "تاثیر حکمرانی مطلوب بر اجرایی شدن حق بر توسعه با تاکید بر بعد ملی"، نشریه دیدگاه های حقوق قضایی 18، شماره 62 (1392): 11. magiran.com/p1180425
Tavakkol Habibzadeh, Hafezeh Seifi, "The Influence of Good Governance on Implementing the Right to Development: an Emphasis on National Aspect", Judicial Law Views Quarterly (Law Views) 18, no.62 (2013): 11. magiran.com/p1180425
توکل حبیب زاده، حافظه سیفی، (1392). 'تاثیر حکمرانی مطلوب بر اجرایی شدن حق بر توسعه با تاکید بر بعد ملی'، نشریه دیدگاه های حقوق قضایی، 18(62)، صص.11. magiran.com/p1180425
Tavakkol Habibzadeh, Hafezeh Seifi, (2013). 'The Influence of Good Governance on Implementing the Right to Development: an Emphasis on National Aspect', Judicial Law Views Quarterly (Law Views), 18(62), pp.11. magiran.com/p1180425
توکل حبیب زاده؛ حافظه سیفی. "تاثیر حکمرانی مطلوب بر اجرایی شدن حق بر توسعه با تاکید بر بعد ملی". نشریه دیدگاه های حقوق قضایی، 18 ،62 ، 1392، 11. magiran.com/p1180425
Tavakkol Habibzadeh; Hafezeh Seifi. "The Influence of Good Governance on Implementing the Right to Development: an Emphasis on National Aspect", Judicial Law Views Quarterly (Law Views), 18, 62, 2013, 11. magiran.com/p1180425
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال