ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عزیزه فرشباف خلیلی، مهناز شهنازی، خدیجه حاجی زاده، مریم عباس زاده، (1392). نقاط ضعف و قوت دور ه های آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان مامایی و مربیان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مجله آینده آموزش پزشکی، 3(3)، 7-14. magiran.com/p1181146
Azizeh Farshbaf Khalili, Mahnaz Shahnazi, Khadijeh Hajizadeh, Maryam Abaszadeh, (2013). Strengths and Weaknesses of Clinical Education Settings from the Viewpoint of Midwifery Students and Educators of Tabriz University of Medical Sciences, Future of Medical Education Journal, 3(3), 7-14. magiran.com/p1181146
عزیزه فرشباف خلیلی، مهناز شهنازی، خدیجه حاجی زاده، مریم عباس زاده، نقاط ضعف و قوت دور ه های آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان مامایی و مربیان دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مجله آینده آموزش پزشکی، 1392؛ 3(3): 7-14. magiran.com/p1181146
Azizeh Farshbaf Khalili, Mahnaz Shahnazi, Khadijeh Hajizadeh, Maryam Abaszadeh, Strengths and Weaknesses of Clinical Education Settings from the Viewpoint of Midwifery Students and Educators of Tabriz University of Medical Sciences, Future of Medical Education Journal, 2013; 3(3): 7-14. magiran.com/p1181146
عزیزه فرشباف خلیلی، مهناز شهنازی، خدیجه حاجی زاده، مریم عباس زاده، "نقاط ضعف و قوت دور ه های آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان مامایی و مربیان دانشگاه علوم پزشکی تبریز"، مجله آینده آموزش پزشکی 3، شماره 3 (1392): 7-14. magiran.com/p1181146
Azizeh Farshbaf Khalili, Mahnaz Shahnazi, Khadijeh Hajizadeh, Maryam Abaszadeh, "Strengths and Weaknesses of Clinical Education Settings from the Viewpoint of Midwifery Students and Educators of Tabriz University of Medical Sciences", Future of Medical Education Journal 3, no.3 (2013): 7-14. magiran.com/p1181146
عزیزه فرشباف خلیلی، مهناز شهنازی، خدیجه حاجی زاده، مریم عباس زاده، (1392). 'نقاط ضعف و قوت دور ه های آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان مامایی و مربیان دانشگاه علوم پزشکی تبریز'، مجله آینده آموزش پزشکی، 3(3)، صص.7-14. magiran.com/p1181146
Azizeh Farshbaf Khalili, Mahnaz Shahnazi, Khadijeh Hajizadeh, Maryam Abaszadeh, (2013). 'Strengths and Weaknesses of Clinical Education Settings from the Viewpoint of Midwifery Students and Educators of Tabriz University of Medical Sciences', Future of Medical Education Journal, 3(3), pp.7-14. magiran.com/p1181146
عزیزه فرشباف خلیلی؛ مهناز شهنازی؛ خدیجه حاجی زاده؛ مریم عباس زاده. "نقاط ضعف و قوت دور ه های آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان مامایی و مربیان دانشگاه علوم پزشکی تبریز". مجله آینده آموزش پزشکی، 3 ،3 ، 1392، 7-14. magiran.com/p1181146
Azizeh Farshbaf Khalili; Mahnaz Shahnazi; Khadijeh Hajizadeh; Maryam Abaszadeh. "Strengths and Weaknesses of Clinical Education Settings from the Viewpoint of Midwifery Students and Educators of Tabriz University of Medical Sciences", Future of Medical Education Journal, 3, 3, 2013, 7-14. magiran.com/p1181146
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال