ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن علیزاده مقدم، رضا لباف قاسمی، هاله قوشخانه ای، رضا افشاری، پرویز مروزی، (1392). بررسی نظرات اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد آموزش پزشکی پاسخگو، مجله آینده آموزش پزشکی، 3(3)، 20-23. magiran.com/p1181151
Hasan Ali Zahed Moghaddam, Reza Labbaf Ghasemi, Haleh Ghoushkhanei, Reza Afshari, Parviz Marouzi, (2013). Knowledge of Social Accountability in Medical Education among Faculty Members at Medical Sciences of Mashhad University, Future of Medical Education Journal, 3(3), 20-23. magiran.com/p1181151
حسن علیزاده مقدم، رضا لباف قاسمی، هاله قوشخانه ای، رضا افشاری، پرویز مروزی، بررسی نظرات اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد آموزش پزشکی پاسخگو. مجله آینده آموزش پزشکی، 1392؛ 3(3): 20-23. magiran.com/p1181151
Hasan Ali Zahed Moghaddam, Reza Labbaf Ghasemi, Haleh Ghoushkhanei, Reza Afshari, Parviz Marouzi, Knowledge of Social Accountability in Medical Education among Faculty Members at Medical Sciences of Mashhad University, Future of Medical Education Journal, 2013; 3(3): 20-23. magiran.com/p1181151
حسن علیزاده مقدم، رضا لباف قاسمی، هاله قوشخانه ای، رضا افشاری، پرویز مروزی، "بررسی نظرات اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد آموزش پزشکی پاسخگو"، مجله آینده آموزش پزشکی 3، شماره 3 (1392): 20-23. magiran.com/p1181151
Hasan Ali Zahed Moghaddam, Reza Labbaf Ghasemi, Haleh Ghoushkhanei, Reza Afshari, Parviz Marouzi, "Knowledge of Social Accountability in Medical Education among Faculty Members at Medical Sciences of Mashhad University", Future of Medical Education Journal 3, no.3 (2013): 20-23. magiran.com/p1181151
حسن علیزاده مقدم، رضا لباف قاسمی، هاله قوشخانه ای، رضا افشاری، پرویز مروزی، (1392). 'بررسی نظرات اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد آموزش پزشکی پاسخگو'، مجله آینده آموزش پزشکی، 3(3)، صص.20-23. magiran.com/p1181151
Hasan Ali Zahed Moghaddam, Reza Labbaf Ghasemi, Haleh Ghoushkhanei, Reza Afshari, Parviz Marouzi, (2013). 'Knowledge of Social Accountability in Medical Education among Faculty Members at Medical Sciences of Mashhad University', Future of Medical Education Journal, 3(3), pp.20-23. magiran.com/p1181151
حسن علیزاده مقدم؛ رضا لباف قاسمی؛ هاله قوشخانه ای؛ رضا افشاری؛ پرویز مروزی. "بررسی نظرات اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد آموزش پزشکی پاسخگو". مجله آینده آموزش پزشکی، 3 ،3 ، 1392، 20-23. magiran.com/p1181151
Hasan Ali Zahed Moghaddam; Reza Labbaf Ghasemi; Haleh Ghoushkhanei; Reza Afshari; Parviz Marouzi. "Knowledge of Social Accountability in Medical Education among Faculty Members at Medical Sciences of Mashhad University", Future of Medical Education Journal, 3, 3, 2013, 20-23. magiran.com/p1181151
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال