ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زکیه رستم زاده، زهرا زارع، کاوه هومن، (1392). دیدگاه دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در مورد عوامل تاثیرگذار بر ارزشیابی اساتید، مجله آینده آموزش پزشکی، 3(3)، 41-46. magiran.com/p1181155
Zakieh Rostamzadeh, Zahra Zareh, Kaveh Homan, (2013). The viewpoint of paramedical student's of Urmia University of Medical Sciences about the influential factors on teacher's evaluation, Future of Medical Education Journal, 3(3), 41-46. magiran.com/p1181155
زکیه رستم زاده، زهرا زارع، کاوه هومن، دیدگاه دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در مورد عوامل تاثیرگذار بر ارزشیابی اساتید. مجله آینده آموزش پزشکی، 1392؛ 3(3): 41-46. magiran.com/p1181155
Zakieh Rostamzadeh, Zahra Zareh, Kaveh Homan, The viewpoint of paramedical student's of Urmia University of Medical Sciences about the influential factors on teacher's evaluation, Future of Medical Education Journal, 2013; 3(3): 41-46. magiran.com/p1181155
زکیه رستم زاده، زهرا زارع، کاوه هومن، "دیدگاه دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در مورد عوامل تاثیرگذار بر ارزشیابی اساتید"، مجله آینده آموزش پزشکی 3، شماره 3 (1392): 41-46. magiran.com/p1181155
Zakieh Rostamzadeh, Zahra Zareh, Kaveh Homan, "The viewpoint of paramedical student's of Urmia University of Medical Sciences about the influential factors on teacher's evaluation", Future of Medical Education Journal 3, no.3 (2013): 41-46. magiran.com/p1181155
زکیه رستم زاده، زهرا زارع، کاوه هومن، (1392). 'دیدگاه دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در مورد عوامل تاثیرگذار بر ارزشیابی اساتید'، مجله آینده آموزش پزشکی، 3(3)، صص.41-46. magiran.com/p1181155
Zakieh Rostamzadeh, Zahra Zareh, Kaveh Homan, (2013). 'The viewpoint of paramedical student's of Urmia University of Medical Sciences about the influential factors on teacher's evaluation', Future of Medical Education Journal, 3(3), pp.41-46. magiran.com/p1181155
زکیه رستم زاده؛ زهرا زارع؛ کاوه هومن. "دیدگاه دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در مورد عوامل تاثیرگذار بر ارزشیابی اساتید". مجله آینده آموزش پزشکی، 3 ،3 ، 1392، 41-46. magiran.com/p1181155
Zakieh Rostamzadeh; Zahra Zareh; Kaveh Homan. "The viewpoint of paramedical student's of Urmia University of Medical Sciences about the influential factors on teacher's evaluation", Future of Medical Education Journal, 3, 3, 2013, 41-46. magiran.com/p1181155
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال