ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه بهرامی، احمدرضا موحدی، سید محمد مرندی، شیلا صفوی، زهرا ملاکریمی، (1392). تاثیر تمرین دو تکنیک دست در کاراته برکاهش حرکات کلیشه ای دست یک پسر اتیستیک خاص: پژوهش موردی، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 9(3)، 387-398. magiran.com/p1182111
Fatimah Bahrami, Ahmadreza Movahedi, Seyed Mohammad Marandi, Shila Safavi, Zahra Molakarimi, (2013). The effect of training two selected karate-hand techniques on hand stereotypic movements in autistic boy (Case study), Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 9(3), 387-398. magiran.com/p1182111
فاطمه بهرامی، احمدرضا موحدی، سید محمد مرندی، شیلا صفوی، زهرا ملاکریمی، تاثیر تمرین دو تکنیک دست در کاراته برکاهش حرکات کلیشه ای دست یک پسر اتیستیک خاص: پژوهش موردی. مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 1392؛ 9(3): 387-398. magiran.com/p1182111
Fatimah Bahrami, Ahmadreza Movahedi, Seyed Mohammad Marandi, Shila Safavi, Zahra Molakarimi, The effect of training two selected karate-hand techniques on hand stereotypic movements in autistic boy (Case study), Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 2013; 9(3): 387-398. magiran.com/p1182111
فاطمه بهرامی، احمدرضا موحدی، سید محمد مرندی، شیلا صفوی، زهرا ملاکریمی، "تاثیر تمرین دو تکنیک دست در کاراته برکاهش حرکات کلیشه ای دست یک پسر اتیستیک خاص: پژوهش موردی"، مجله پژوهش در علوم توانبخشی 9، شماره 3 (1392): 387-398. magiran.com/p1182111
Fatimah Bahrami, Ahmadreza Movahedi, Seyed Mohammad Marandi, Shila Safavi, Zahra Molakarimi, "The effect of training two selected karate-hand techniques on hand stereotypic movements in autistic boy (Case study)", Journal of Research in Rehabilitation Sciences 9, no.3 (2013): 387-398. magiran.com/p1182111
فاطمه بهرامی، احمدرضا موحدی، سید محمد مرندی، شیلا صفوی، زهرا ملاکریمی، (1392). 'تاثیر تمرین دو تکنیک دست در کاراته برکاهش حرکات کلیشه ای دست یک پسر اتیستیک خاص: پژوهش موردی'، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 9(3)، صص.387-398. magiran.com/p1182111
Fatimah Bahrami, Ahmadreza Movahedi, Seyed Mohammad Marandi, Shila Safavi, Zahra Molakarimi, (2013). 'The effect of training two selected karate-hand techniques on hand stereotypic movements in autistic boy (Case study)', Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 9(3), pp.387-398. magiran.com/p1182111
فاطمه بهرامی؛ احمدرضا موحدی؛ سید محمد مرندی؛ شیلا صفوی؛ زهرا ملاکریمی. "تاثیر تمرین دو تکنیک دست در کاراته برکاهش حرکات کلیشه ای دست یک پسر اتیستیک خاص: پژوهش موردی". مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 9 ،3 ، 1392، 387-398. magiran.com/p1182111
Fatimah Bahrami; Ahmadreza Movahedi; Seyed Mohammad Marandi; Shila Safavi; Zahra Molakarimi. "The effect of training two selected karate-hand techniques on hand stereotypic movements in autistic boy (Case study)", Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 9, 3, 2013, 387-398. magiran.com/p1182111
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال