ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکرم احمدی براتی، سعید احمدی براتی، سعید قایینی، ناصر بهپور، امیر لطافت کار، (1392). مقایسه تاثیر تمرینات بدنی، ذهنی و ذهنی- بدنی بر قابلیت تعادل دانش آموزان نابینا، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 9(3)، 415-423. magiran.com/p1182128
Akram Ahmadi Barati, Saeid Ahmadi Barati, Saeid Ghaeini, Naser Behpour, Amir Letafatkar, (2013). Comparing the effect of mental, physical and mental- physical exercises on the balance capability of blind students, Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 9(3), 415-423. magiran.com/p1182128
اکرم احمدی براتی، سعید احمدی براتی، سعید قایینی، ناصر بهپور، امیر لطافت کار، مقایسه تاثیر تمرینات بدنی، ذهنی و ذهنی- بدنی بر قابلیت تعادل دانش آموزان نابینا. مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 1392؛ 9(3): 415-423. magiran.com/p1182128
Akram Ahmadi Barati, Saeid Ahmadi Barati, Saeid Ghaeini, Naser Behpour, Amir Letafatkar, Comparing the effect of mental, physical and mental- physical exercises on the balance capability of blind students, Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 2013; 9(3): 415-423. magiran.com/p1182128
اکرم احمدی براتی، سعید احمدی براتی، سعید قایینی، ناصر بهپور، امیر لطافت کار، "مقایسه تاثیر تمرینات بدنی، ذهنی و ذهنی- بدنی بر قابلیت تعادل دانش آموزان نابینا"، مجله پژوهش در علوم توانبخشی 9، شماره 3 (1392): 415-423. magiran.com/p1182128
Akram Ahmadi Barati, Saeid Ahmadi Barati, Saeid Ghaeini, Naser Behpour, Amir Letafatkar, "Comparing the effect of mental, physical and mental- physical exercises on the balance capability of blind students", Journal of Research in Rehabilitation Sciences 9, no.3 (2013): 415-423. magiran.com/p1182128
اکرم احمدی براتی، سعید احمدی براتی، سعید قایینی، ناصر بهپور، امیر لطافت کار، (1392). 'مقایسه تاثیر تمرینات بدنی، ذهنی و ذهنی- بدنی بر قابلیت تعادل دانش آموزان نابینا'، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 9(3)، صص.415-423. magiran.com/p1182128
Akram Ahmadi Barati, Saeid Ahmadi Barati, Saeid Ghaeini, Naser Behpour, Amir Letafatkar, (2013). 'Comparing the effect of mental, physical and mental- physical exercises on the balance capability of blind students', Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 9(3), pp.415-423. magiran.com/p1182128
اکرم احمدی براتی؛ سعید احمدی براتی؛ سعید قایینی؛ ناصر بهپور؛ امیر لطافت کار. "مقایسه تاثیر تمرینات بدنی، ذهنی و ذهنی- بدنی بر قابلیت تعادل دانش آموزان نابینا". مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 9 ،3 ، 1392، 415-423. magiran.com/p1182128
Akram Ahmadi Barati; Saeid Ahmadi Barati; Saeid Ghaeini; Naser Behpour; Amir Letafatkar. "Comparing the effect of mental, physical and mental- physical exercises on the balance capability of blind students", Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 9, 3, 2013, 415-423. magiran.com/p1182128
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال