ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم زادسر، حسین صادق، مژگان ناصرانی پور، بشیر حاجی بیگی، سید محمد میررضایی، (1392). وضعیت یک ساله مصرف فرآورده های خون اشعه دیده در اداره کل انتقال خون استان تهران، فصلنامه خون، 10(3)، 312-318. magiran.com/p1184759
Dr. M. Zadsar, Dr. H. Sadegh, Dr. M. Naseranipoor, Dr. B. Haji Beigi, Dr. S.M. Mirrezaie, (2013). Irradiation of blood products: one year experience in Tehran Blood Transfusion Center, Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization, 10(3), 312-318. magiran.com/p1184759
مریم زادسر، حسین صادق، مژگان ناصرانی پور، بشیر حاجی بیگی، سید محمد میررضایی، وضعیت یک ساله مصرف فرآورده های خون اشعه دیده در اداره کل انتقال خون استان تهران. فصلنامه خون، 1392؛ 10(3): 312-318. magiran.com/p1184759
Dr. M. Zadsar, Dr. H. Sadegh, Dr. M. Naseranipoor, Dr. B. Haji Beigi, Dr. S.M. Mirrezaie, Irradiation of blood products: one year experience in Tehran Blood Transfusion Center, Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization, 2013; 10(3): 312-318. magiran.com/p1184759
مریم زادسر، حسین صادق، مژگان ناصرانی پور، بشیر حاجی بیگی، سید محمد میررضایی، "وضعیت یک ساله مصرف فرآورده های خون اشعه دیده در اداره کل انتقال خون استان تهران"، فصلنامه خون 10، شماره 3 (1392): 312-318. magiran.com/p1184759
Dr. M. Zadsar, Dr. H. Sadegh, Dr. M. Naseranipoor, Dr. B. Haji Beigi, Dr. S.M. Mirrezaie, "Irradiation of blood products: one year experience in Tehran Blood Transfusion Center", Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization 10, no.3 (2013): 312-318. magiran.com/p1184759
مریم زادسر، حسین صادق، مژگان ناصرانی پور، بشیر حاجی بیگی، سید محمد میررضایی، (1392). 'وضعیت یک ساله مصرف فرآورده های خون اشعه دیده در اداره کل انتقال خون استان تهران'، فصلنامه خون، 10(3)، صص.312-318. magiran.com/p1184759
Dr. M. Zadsar, Dr. H. Sadegh, Dr. M. Naseranipoor, Dr. B. Haji Beigi, Dr. S.M. Mirrezaie, (2013). 'Irradiation of blood products: one year experience in Tehran Blood Transfusion Center', Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization, 10(3), pp.312-318. magiran.com/p1184759
مریم زادسر؛ حسین صادق؛ مژگان ناصرانی پور؛ بشیر حاجی بیگی؛ سید محمد میررضایی. "وضعیت یک ساله مصرف فرآورده های خون اشعه دیده در اداره کل انتقال خون استان تهران". فصلنامه خون، 10 ،3 ، 1392، 312-318. magiran.com/p1184759
Dr. M. Zadsar; Dr. H. Sadegh; Dr. M. Naseranipoor; Dr. B. Haji Beigi; Dr. S.M. Mirrezaie. "Irradiation of blood products: one year experience in Tehran Blood Transfusion Center", Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization, 10, 3, 2013, 312-318. magiran.com/p1184759
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال