ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید دائی کریم زاده، صابر معتقد، (1392). تاثیرپذیری توسعه مالی و رشد اقتصادی از تسهیل تجاری، بهبود فضای کسب و کار و آزادسازی تجاری و مالی، فصلنامه راهبرد اقتصادی، 2(6)، 87. magiran.com/p1185059
Saeed Daee Karimzadeh, Saber Motaqed, (2013). Financial Development and Economic Growth; the Roles of Business Environment Improvement, Trade Facilitation, and Trade and Financial liberalization, Journal of Economic Strategy, 2(6), 87. magiran.com/p1185059
سعید دائی کریم زاده، صابر معتقد، تاثیرپذیری توسعه مالی و رشد اقتصادی از تسهیل تجاری، بهبود فضای کسب و کار و آزادسازی تجاری و مالی. فصلنامه راهبرد اقتصادی، 1392؛ 2(6): 87. magiran.com/p1185059
Saeed Daee Karimzadeh, Saber Motaqed, Financial Development and Economic Growth; the Roles of Business Environment Improvement, Trade Facilitation, and Trade and Financial liberalization, Journal of Economic Strategy, 2013; 2(6): 87. magiran.com/p1185059
سعید دائی کریم زاده، صابر معتقد، "تاثیرپذیری توسعه مالی و رشد اقتصادی از تسهیل تجاری، بهبود فضای کسب و کار و آزادسازی تجاری و مالی"، فصلنامه راهبرد اقتصادی 2، شماره 6 (1392): 87. magiran.com/p1185059
Saeed Daee Karimzadeh, Saber Motaqed, "Financial Development and Economic Growth; the Roles of Business Environment Improvement, Trade Facilitation, and Trade and Financial liberalization", Journal of Economic Strategy 2, no.6 (2013): 87. magiran.com/p1185059
سعید دائی کریم زاده، صابر معتقد، (1392). 'تاثیرپذیری توسعه مالی و رشد اقتصادی از تسهیل تجاری، بهبود فضای کسب و کار و آزادسازی تجاری و مالی'، فصلنامه راهبرد اقتصادی، 2(6)، صص.87. magiran.com/p1185059
Saeed Daee Karimzadeh, Saber Motaqed, (2013). 'Financial Development and Economic Growth; the Roles of Business Environment Improvement, Trade Facilitation, and Trade and Financial liberalization', Journal of Economic Strategy, 2(6), pp.87. magiran.com/p1185059
سعید دائی کریم زاده؛ صابر معتقد. "تاثیرپذیری توسعه مالی و رشد اقتصادی از تسهیل تجاری، بهبود فضای کسب و کار و آزادسازی تجاری و مالی". فصلنامه راهبرد اقتصادی، 2 ،6 ، 1392، 87. magiran.com/p1185059
Saeed Daee Karimzadeh; Saber Motaqed. "Financial Development and Economic Growth; the Roles of Business Environment Improvement, Trade Facilitation, and Trade and Financial liberalization", Journal of Economic Strategy, 2, 6, 2013, 87. magiran.com/p1185059
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال