ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا نصرتی، سیداحسان الله موسوی، پروین سجادی، علیرضا فیروزجاهی، زلیخا معززی، (1392). اثر سرکه سیب بر سطح سرمی قند بعد از غذا دربیماران دیابتی نوع 2 تحت درمان با داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 15(6)، 7-11. magiran.com/p1185528
H.R. Nosrati, S.E. Mousavi, P. Sajjadi, A.R. Firoozjahi, Z. Moazezi, (2013). Effect of Apple Cider Vinegar on Postprandial Blood Glucose in Type 2 Diabetic Patients Treated with Hypoglycemic Agents, Journal of Babol University of Medical Sciences, 15(6), 7-11. magiran.com/p1185528
حمیدرضا نصرتی، سیداحسان الله موسوی، پروین سجادی، علیرضا فیروزجاهی، زلیخا معززی، اثر سرکه سیب بر سطح سرمی قند بعد از غذا دربیماران دیابتی نوع 2 تحت درمان با داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 1392؛ 15(6): 7-11. magiran.com/p1185528
H.R. Nosrati, S.E. Mousavi, P. Sajjadi, A.R. Firoozjahi, Z. Moazezi, Effect of Apple Cider Vinegar on Postprandial Blood Glucose in Type 2 Diabetic Patients Treated with Hypoglycemic Agents, Journal of Babol University of Medical Sciences, 2013; 15(6): 7-11. magiran.com/p1185528
حمیدرضا نصرتی، سیداحسان الله موسوی، پروین سجادی، علیرضا فیروزجاهی، زلیخا معززی، "اثر سرکه سیب بر سطح سرمی قند بعد از غذا دربیماران دیابتی نوع 2 تحت درمان با داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 15، شماره 6 (1392): 7-11. magiran.com/p1185528
H.R. Nosrati, S.E. Mousavi, P. Sajjadi, A.R. Firoozjahi, Z. Moazezi, "Effect of Apple Cider Vinegar on Postprandial Blood Glucose in Type 2 Diabetic Patients Treated with Hypoglycemic Agents", Journal of Babol University of Medical Sciences 15, no.6 (2013): 7-11. magiran.com/p1185528
حمیدرضا نصرتی، سیداحسان الله موسوی، پروین سجادی، علیرضا فیروزجاهی، زلیخا معززی، (1392). 'اثر سرکه سیب بر سطح سرمی قند بعد از غذا دربیماران دیابتی نوع 2 تحت درمان با داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 15(6)، صص.7-11. magiran.com/p1185528
H.R. Nosrati, S.E. Mousavi, P. Sajjadi, A.R. Firoozjahi, Z. Moazezi, (2013). 'Effect of Apple Cider Vinegar on Postprandial Blood Glucose in Type 2 Diabetic Patients Treated with Hypoglycemic Agents', Journal of Babol University of Medical Sciences, 15(6), pp.7-11. magiran.com/p1185528
حمیدرضا نصرتی؛ سیداحسان الله موسوی؛ پروین سجادی؛ علیرضا فیروزجاهی؛ زلیخا معززی. "اثر سرکه سیب بر سطح سرمی قند بعد از غذا دربیماران دیابتی نوع 2 تحت درمان با داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون". مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 15 ،6 ، 1392، 7-11. magiran.com/p1185528
H.R. Nosrati; S.E. Mousavi; P. Sajjadi; A.R. Firoozjahi; Z. Moazezi. "Effect of Apple Cider Vinegar on Postprandial Blood Glucose in Type 2 Diabetic Patients Treated with Hypoglycemic Agents", Journal of Babol University of Medical Sciences, 15, 6, 2013, 7-11. magiran.com/p1185528
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال