ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین بردبار، طاهره اسماعیل پور، فرزانه دهقانی، محمدرضا پنجه شاهین، (1392). بررسی استریولوژیکی اثر عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر بیضه پس از القای ناباروری در موش صحرایی، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 11(6)، 467. magiran.com/p1185831
Bordbar H., Esmaeilpour T., Dehghani F., Panjehshahin Mr, (2013). Stereological study of the effect of gingers alcoholic extract on the testis in busulfan - induced infertility in rats, International Journal of Reproductive BioMedicine, 11(6), 467. magiran.com/p1185831
حسین بردبار، طاهره اسماعیل پور، فرزانه دهقانی، محمدرضا پنجه شاهین، بررسی استریولوژیکی اثر عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر بیضه پس از القای ناباروری در موش صحرایی. مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 1392؛ 11(6): 467. magiran.com/p1185831
Bordbar H., Esmaeilpour T., Dehghani F., Panjehshahin Mr, Stereological study of the effect of gingers alcoholic extract on the testis in busulfan - induced infertility in rats, International Journal of Reproductive BioMedicine, 2013; 11(6): 467. magiran.com/p1185831
حسین بردبار، طاهره اسماعیل پور، فرزانه دهقانی، محمدرضا پنجه شاهین، "بررسی استریولوژیکی اثر عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر بیضه پس از القای ناباروری در موش صحرایی"، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل 11، شماره 6 (1392): 467. magiran.com/p1185831
Bordbar H., Esmaeilpour T., Dehghani F., Panjehshahin Mr, "Stereological study of the effect of gingers alcoholic extract on the testis in busulfan - induced infertility in rats", International Journal of Reproductive BioMedicine 11, no.6 (2013): 467. magiran.com/p1185831
حسین بردبار، طاهره اسماعیل پور، فرزانه دهقانی، محمدرضا پنجه شاهین، (1392). 'بررسی استریولوژیکی اثر عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر بیضه پس از القای ناباروری در موش صحرایی'، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 11(6)، صص.467. magiran.com/p1185831
Bordbar H., Esmaeilpour T., Dehghani F., Panjehshahin Mr, (2013). 'Stereological study of the effect of gingers alcoholic extract on the testis in busulfan - induced infertility in rats', International Journal of Reproductive BioMedicine, 11(6), pp.467. magiran.com/p1185831
حسین بردبار؛ طاهره اسماعیل پور؛ فرزانه دهقانی؛ محمدرضا پنجه شاهین. "بررسی استریولوژیکی اثر عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر بیضه پس از القای ناباروری در موش صحرایی". مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 11 ،6 ، 1392، 467. magiran.com/p1185831
Bordbar H.; Esmaeilpour T.; Dehghani F.; Panjehshahin Mr. "Stereological study of the effect of gingers alcoholic extract on the testis in busulfan - induced infertility in rats", International Journal of Reproductive BioMedicine, 11, 6, 2013, 467. magiran.com/p1185831
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال