ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایرج شیارکار، اصغر تابعی، آرش فرج پور رودسری، (1392). ویژگی های مورفولوژیکی و ترکیبات شیمیایی ساقه های ذرت کشت شده در منطقه آستارا (رقم های روغنی و 704)، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 28(3)، 561-582. magiran.com/p1186126
Shiyarkari., Tabeia., Farajpoor Roodsari, A, (2013). Morphological characteristics and chemical components of two corn varieties (oilseed and 704) stalks cultivated in Astara, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 28(3), 561-582. magiran.com/p1186126
ایرج شیارکار، اصغر تابعی، آرش فرج پور رودسری، ویژگی های مورفولوژیکی و ترکیبات شیمیایی ساقه های ذرت کشت شده در منطقه آستارا (رقم های روغنی و 704). مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 1392؛ 28(3): 561-582. magiran.com/p1186126
Shiyarkari., Tabeia., Farajpoor Roodsari, A, Morphological characteristics and chemical components of two corn varieties (oilseed and 704) stalks cultivated in Astara, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 2013; 28(3): 561-582. magiran.com/p1186126
ایرج شیارکار، اصغر تابعی، آرش فرج پور رودسری، "ویژگی های مورفولوژیکی و ترکیبات شیمیایی ساقه های ذرت کشت شده در منطقه آستارا (رقم های روغنی و 704)"، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران 28، شماره 3 (1392): 561-582. magiran.com/p1186126
Shiyarkari., Tabeia., Farajpoor Roodsari, A, "Morphological characteristics and chemical components of two corn varieties (oilseed and 704) stalks cultivated in Astara", Iranian Journal of Wood and Paper Science Research 28, no.3 (2013): 561-582. magiran.com/p1186126
ایرج شیارکار، اصغر تابعی، آرش فرج پور رودسری، (1392). 'ویژگی های مورفولوژیکی و ترکیبات شیمیایی ساقه های ذرت کشت شده در منطقه آستارا (رقم های روغنی و 704)'، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 28(3)، صص.561-582. magiran.com/p1186126
Shiyarkari., Tabeia., Farajpoor Roodsari, A, (2013). 'Morphological characteristics and chemical components of two corn varieties (oilseed and 704) stalks cultivated in Astara', Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 28(3), pp.561-582. magiran.com/p1186126
ایرج شیارکار؛ اصغر تابعی؛ آرش فرج پور رودسری. "ویژگی های مورفولوژیکی و ترکیبات شیمیایی ساقه های ذرت کشت شده در منطقه آستارا (رقم های روغنی و 704)". مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 28 ،3 ، 1392، 561-582. magiran.com/p1186126
Shiyarkari.; Tabeia.; Farajpoor Roodsari; A. "Morphological characteristics and chemical components of two corn varieties (oilseed and 704) stalks cultivated in Astara", Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 28, 3, 2013, 561-582. magiran.com/p1186126
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال