ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رویا حبیبیان، لعبت جعفر زاده، خدیجه شهریاری، (1392). بررسی ارتباط بین ولوواژینیت کاندیدایی راجعه با عوامل مستعد کننده و شواهد بالینی، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 15(5)، 38-46. magiran.com/p1188096
Roya Habibian, Lobat Jafarzadeh, Khadijeh Shahriari, (2013). Investigating the relationship between recurrent vulvovaginal candidiasis with predisposing factors and symptoms of disease, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 15(5), 38-46. magiran.com/p1188096
رویا حبیبیان، لعبت جعفر زاده، خدیجه شهریاری، بررسی ارتباط بین ولوواژینیت کاندیدایی راجعه با عوامل مستعد کننده و شواهد بالینی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 1392؛ 15(5): 38-46. magiran.com/p1188096
Roya Habibian, Lobat Jafarzadeh, Khadijeh Shahriari, Investigating the relationship between recurrent vulvovaginal candidiasis with predisposing factors and symptoms of disease, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 2013; 15(5): 38-46. magiran.com/p1188096
رویا حبیبیان، لعبت جعفر زاده، خدیجه شهریاری، "بررسی ارتباط بین ولوواژینیت کاندیدایی راجعه با عوامل مستعد کننده و شواهد بالینی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 15، شماره 5 (1392): 38-46. magiran.com/p1188096
Roya Habibian, Lobat Jafarzadeh, Khadijeh Shahriari, "Investigating the relationship between recurrent vulvovaginal candidiasis with predisposing factors and symptoms of disease", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 15, no.5 (2013): 38-46. magiran.com/p1188096
رویا حبیبیان، لعبت جعفر زاده، خدیجه شهریاری، (1392). 'بررسی ارتباط بین ولوواژینیت کاندیدایی راجعه با عوامل مستعد کننده و شواهد بالینی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 15(5)، صص.38-46. magiran.com/p1188096
Roya Habibian, Lobat Jafarzadeh, Khadijeh Shahriari, (2013). 'Investigating the relationship between recurrent vulvovaginal candidiasis with predisposing factors and symptoms of disease', Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 15(5), pp.38-46. magiran.com/p1188096
رویا حبیبیان؛ لعبت جعفر زاده؛ خدیجه شهریاری. "بررسی ارتباط بین ولوواژینیت کاندیدایی راجعه با عوامل مستعد کننده و شواهد بالینی". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 15 ،5 ، 1392، 38-46. magiran.com/p1188096
Roya Habibian; Lobat Jafarzadeh; Khadijeh Shahriari. "Investigating the relationship between recurrent vulvovaginal candidiasis with predisposing factors and symptoms of disease", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 15, 5, 2013, 38-46. magiran.com/p1188096
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال