ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیداحمد پارسا، سعدی حاجی، (1392). رابطه کارکردهای زبانی با تیپ های شخصیتی در داستان نون و القلم جلال آل احمد، مجله فنون ادبی، 5(2)، 21-34. magiran.com/p1188927
Sayyed Ahmad Parsa, Sadi Haji, (2013). The connection of linguistic functions with typical characteristics in Ale Ahmad's Nun val Qalam, Literary Arts, 5(2), 21-34. magiran.com/p1188927
سیداحمد پارسا، سعدی حاجی، رابطه کارکردهای زبانی با تیپ های شخصیتی در داستان نون و القلم جلال آل احمد. مجله فنون ادبی، 1392؛ 5(2): 21-34. magiran.com/p1188927
Sayyed Ahmad Parsa, Sadi Haji, The connection of linguistic functions with typical characteristics in Ale Ahmad's Nun val Qalam, Literary Arts, 2013; 5(2): 21-34. magiran.com/p1188927
سیداحمد پارسا، سعدی حاجی، "رابطه کارکردهای زبانی با تیپ های شخصیتی در داستان نون و القلم جلال آل احمد"، مجله فنون ادبی 5، شماره 2 (1392): 21-34. magiran.com/p1188927
Sayyed Ahmad Parsa, Sadi Haji, "The connection of linguistic functions with typical characteristics in Ale Ahmad's Nun val Qalam", Literary Arts 5, no.2 (2013): 21-34. magiran.com/p1188927
سیداحمد پارسا، سعدی حاجی، (1392). 'رابطه کارکردهای زبانی با تیپ های شخصیتی در داستان نون و القلم جلال آل احمد'، مجله فنون ادبی، 5(2)، صص.21-34. magiran.com/p1188927
Sayyed Ahmad Parsa, Sadi Haji, (2013). 'The connection of linguistic functions with typical characteristics in Ale Ahmad's Nun val Qalam', Literary Arts, 5(2), pp.21-34. magiran.com/p1188927
سیداحمد پارسا؛ سعدی حاجی. "رابطه کارکردهای زبانی با تیپ های شخصیتی در داستان نون و القلم جلال آل احمد". مجله فنون ادبی، 5 ،2 ، 1392، 21-34. magiran.com/p1188927
Sayyed Ahmad Parsa; Sadi Haji. "The connection of linguistic functions with typical characteristics in Ale Ahmad's Nun val Qalam", Literary Arts, 5, 2, 2013, 21-34. magiran.com/p1188927
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال