ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد امین قاسمی، مجتبی یزدانی، سید محمد حسینی، (1392). تحلیل پارامترهای موثر بر کمانش پوسته تقویت شده کامپوزیتی با استفاده از تئوری تغییر شکل های برشی مرتبه اول، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 13(10)، 51-61. magiran.com/p1191864
Mojtaba Yazdani, (2013). Analysis of effective parameters on the buckling of grid stiffened composite shells based on first order shear deformation theory, Modares Mechanical Engineering, 13(10), 51-61. magiran.com/p1191864
محمد امین قاسمی، مجتبی یزدانی، سید محمد حسینی، تحلیل پارامترهای موثر بر کمانش پوسته تقویت شده کامپوزیتی با استفاده از تئوری تغییر شکل های برشی مرتبه اول. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1392؛ 13(10): 51-61. magiran.com/p1191864
Mojtaba Yazdani, Analysis of effective parameters on the buckling of grid stiffened composite shells based on first order shear deformation theory, Modares Mechanical Engineering, 2013; 13(10): 51-61. magiran.com/p1191864
محمد امین قاسمی، مجتبی یزدانی، سید محمد حسینی، "تحلیل پارامترهای موثر بر کمانش پوسته تقویت شده کامپوزیتی با استفاده از تئوری تغییر شکل های برشی مرتبه اول"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 13، شماره 10 (1392): 51-61. magiran.com/p1191864
Mojtaba Yazdani, "Analysis of effective parameters on the buckling of grid stiffened composite shells based on first order shear deformation theory", Modares Mechanical Engineering 13, no.10 (2013): 51-61. magiran.com/p1191864
محمد امین قاسمی، مجتبی یزدانی، سید محمد حسینی، (1392). 'تحلیل پارامترهای موثر بر کمانش پوسته تقویت شده کامپوزیتی با استفاده از تئوری تغییر شکل های برشی مرتبه اول'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 13(10)، صص.51-61. magiran.com/p1191864
Mojtaba Yazdani, (2013). 'Analysis of effective parameters on the buckling of grid stiffened composite shells based on first order shear deformation theory', Modares Mechanical Engineering, 13(10), pp.51-61. magiran.com/p1191864
محمد امین قاسمی؛ مجتبی یزدانی؛ سید محمد حسینی. "تحلیل پارامترهای موثر بر کمانش پوسته تقویت شده کامپوزیتی با استفاده از تئوری تغییر شکل های برشی مرتبه اول". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 13 ،10 ، 1392، 51-61. magiran.com/p1191864
Mojtaba Yazdani. "Analysis of effective parameters on the buckling of grid stiffened composite shells based on first order shear deformation theory", Modares Mechanical Engineering, 13, 10, 2013, 51-61. magiran.com/p1191864
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال