ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عزیزه رضایی، اصغر خسرو شاهی اصل، شهین زمردی، حسن ملکی نژاد، (1392). تاثیر افزودن کازئینات سدیم و عصاره نعناع فلفلی بر زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و ویژگی های فیزیکی شیمیایی و آنتی اکسیدانی ماست پروبیوتیک بدون چربی، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 23(3)، 423. magiran.com/p1192923
A. Razaei, A. Khosrowshahi Asl, Sh Zomorodi, H. Malekinajad, (2013). Effect of addition of sodium caseinate and peppermint extract on viability of Lactobacillus casei and physicochemichal properties and antioxidant activity of non-fat probiotic yogurt, Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 23(3), 423. magiran.com/p1192923
عزیزه رضایی، اصغر خسرو شاهی اصل، شهین زمردی، حسن ملکی نژاد، تاثیر افزودن کازئینات سدیم و عصاره نعناع فلفلی بر زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و ویژگی های فیزیکی شیمیایی و آنتی اکسیدانی ماست پروبیوتیک بدون چربی. فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 1392؛ 23(3): 423. magiran.com/p1192923
A. Razaei, A. Khosrowshahi Asl, Sh Zomorodi, H. Malekinajad, Effect of addition of sodium caseinate and peppermint extract on viability of Lactobacillus casei and physicochemichal properties and antioxidant activity of non-fat probiotic yogurt, Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 2013; 23(3): 423. magiran.com/p1192923
عزیزه رضایی، اصغر خسرو شاهی اصل، شهین زمردی، حسن ملکی نژاد، "تاثیر افزودن کازئینات سدیم و عصاره نعناع فلفلی بر زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و ویژگی های فیزیکی شیمیایی و آنتی اکسیدانی ماست پروبیوتیک بدون چربی"، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی 23، شماره 3 (1392): 423. magiran.com/p1192923
A. Razaei, A. Khosrowshahi Asl, Sh Zomorodi, H. Malekinajad, "Effect of addition of sodium caseinate and peppermint extract on viability of Lactobacillus casei and physicochemichal properties and antioxidant activity of non-fat probiotic yogurt", Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC) 23, no.3 (2013): 423. magiran.com/p1192923
عزیزه رضایی، اصغر خسرو شاهی اصل، شهین زمردی، حسن ملکی نژاد، (1392). 'تاثیر افزودن کازئینات سدیم و عصاره نعناع فلفلی بر زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و ویژگی های فیزیکی شیمیایی و آنتی اکسیدانی ماست پروبیوتیک بدون چربی'، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 23(3)، صص.423. magiran.com/p1192923
A. Razaei, A. Khosrowshahi Asl, Sh Zomorodi, H. Malekinajad, (2013). 'Effect of addition of sodium caseinate and peppermint extract on viability of Lactobacillus casei and physicochemichal properties and antioxidant activity of non-fat probiotic yogurt', Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 23(3), pp.423. magiran.com/p1192923
عزیزه رضایی؛ اصغر خسرو شاهی اصل؛ شهین زمردی؛ حسن ملکی نژاد. "تاثیر افزودن کازئینات سدیم و عصاره نعناع فلفلی بر زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و ویژگی های فیزیکی شیمیایی و آنتی اکسیدانی ماست پروبیوتیک بدون چربی". فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 23 ،3 ، 1392، 423. magiran.com/p1192923
A. Razaei; A. Khosrowshahi Asl; Sh Zomorodi; H. Malekinajad. "Effect of addition of sodium caseinate and peppermint extract on viability of Lactobacillus casei and physicochemichal properties and antioxidant activity of non-fat probiotic yogurt", Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 23, 3, 2013, 423. magiran.com/p1192923
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال