ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الناز شکویی بناب، سیدهادی پیغمبردوست، صدیف آزادمرد دمیرچی، جواد حصاری، سیدعباس رافت، (1392). تاثیر غلظت های مختلف زایلیتول برویژگی های فیزیکی و حسی کیک بدون قند، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 23(3)، 435. magiran.com/p1192928
E. Shakouie Bonab_S. H Peighambardoust_S. Azadmard_Damirchi_J. Hesari_S. A Rafat, (2013). Effects of different levels of xylitol on physical and sensory characteristics of sugar-free cake, Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 23(3), 435. magiran.com/p1192928
الناز شکویی بناب، سیدهادی پیغمبردوست، صدیف آزادمرد دمیرچی، جواد حصاری، سیدعباس رافت، تاثیر غلظت های مختلف زایلیتول برویژگی های فیزیکی و حسی کیک بدون قند. فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 1392؛ 23(3): 435. magiran.com/p1192928
E. Shakouie Bonab_S. H Peighambardoust_S. Azadmard_Damirchi_J. Hesari_S. A Rafat, Effects of different levels of xylitol on physical and sensory characteristics of sugar-free cake, Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 2013; 23(3): 435. magiran.com/p1192928
الناز شکویی بناب، سیدهادی پیغمبردوست، صدیف آزادمرد دمیرچی، جواد حصاری، سیدعباس رافت، "تاثیر غلظت های مختلف زایلیتول برویژگی های فیزیکی و حسی کیک بدون قند"، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی 23، شماره 3 (1392): 435. magiran.com/p1192928
E. Shakouie Bonab_S. H Peighambardoust_S. Azadmard_Damirchi_J. Hesari_S. A Rafat, "Effects of different levels of xylitol on physical and sensory characteristics of sugar-free cake", Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC) 23, no.3 (2013): 435. magiran.com/p1192928
الناز شکویی بناب، سیدهادی پیغمبردوست، صدیف آزادمرد دمیرچی، جواد حصاری، سیدعباس رافت، (1392). 'تاثیر غلظت های مختلف زایلیتول برویژگی های فیزیکی و حسی کیک بدون قند'، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 23(3)، صص.435. magiran.com/p1192928
E. Shakouie Bonab_S. H Peighambardoust_S. Azadmard_Damirchi_J. Hesari_S. A Rafat, (2013). 'Effects of different levels of xylitol on physical and sensory characteristics of sugar-free cake', Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 23(3), pp.435. magiran.com/p1192928
الناز شکویی بناب؛ سیدهادی پیغمبردوست؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ جواد حصاری؛ سیدعباس رافت. "تاثیر غلظت های مختلف زایلیتول برویژگی های فیزیکی و حسی کیک بدون قند". فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 23 ،3 ، 1392، 435. magiran.com/p1192928
E. Shakouie Bonab_S. H Peighambardoust_S. Azadmard_Damirchi_J. Hesari_S. A Rafat. "Effects of different levels of xylitol on physical and sensory characteristics of sugar-free cake", Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 23, 3, 2013, 435. magiran.com/p1192928
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال