ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهرام فتحی آچاچلویی، جواد حصاری، صدیف آزادمرد دمیرچی، سید هادی پیغمبردوست، محسن اسمعیلی، صادق علیجانی، (1392). تولید پنیر فرآسودمند کم چرب با جایگزینی پودرهای گردو یا بزرک به جای چربی شیر، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 23(3)، 305. magiran.com/p1192932
B. Fathi-Achachlouei, J. Hesari, S. Azadmard-Damirchi, Sh Peighambardoust, M. Esmaiili, S. Alijani, (2013). Production of functional low-fat cheese with milk fat substitution by walnut or linseed powders, Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 23(3), 305. magiran.com/p1192932
بهرام فتحی آچاچلویی، جواد حصاری، صدیف آزادمرد دمیرچی، سید هادی پیغمبردوست، محسن اسمعیلی، صادق علیجانی، تولید پنیر فرآسودمند کم چرب با جایگزینی پودرهای گردو یا بزرک به جای چربی شیر. فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 1392؛ 23(3): 305. magiran.com/p1192932
B. Fathi-Achachlouei, J. Hesari, S. Azadmard-Damirchi, Sh Peighambardoust, M. Esmaiili, S. Alijani, Production of functional low-fat cheese with milk fat substitution by walnut or linseed powders, Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 2013; 23(3): 305. magiran.com/p1192932
بهرام فتحی آچاچلویی، جواد حصاری، صدیف آزادمرد دمیرچی، سید هادی پیغمبردوست، محسن اسمعیلی، صادق علیجانی، "تولید پنیر فرآسودمند کم چرب با جایگزینی پودرهای گردو یا بزرک به جای چربی شیر"، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی 23، شماره 3 (1392): 305. magiran.com/p1192932
B. Fathi-Achachlouei, J. Hesari, S. Azadmard-Damirchi, Sh Peighambardoust, M. Esmaiili, S. Alijani, "Production of functional low-fat cheese with milk fat substitution by walnut or linseed powders", Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC) 23, no.3 (2013): 305. magiran.com/p1192932
بهرام فتحی آچاچلویی، جواد حصاری، صدیف آزادمرد دمیرچی، سید هادی پیغمبردوست، محسن اسمعیلی، صادق علیجانی، (1392). 'تولید پنیر فرآسودمند کم چرب با جایگزینی پودرهای گردو یا بزرک به جای چربی شیر'، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 23(3)، صص.305. magiran.com/p1192932
B. Fathi-Achachlouei, J. Hesari, S. Azadmard-Damirchi, Sh Peighambardoust, M. Esmaiili, S. Alijani, (2013). 'Production of functional low-fat cheese with milk fat substitution by walnut or linseed powders', Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 23(3), pp.305. magiran.com/p1192932
بهرام فتحی آچاچلویی؛ جواد حصاری؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ سید هادی پیغمبردوست؛ محسن اسمعیلی؛ صادق علیجانی. "تولید پنیر فرآسودمند کم چرب با جایگزینی پودرهای گردو یا بزرک به جای چربی شیر". فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 23 ،3 ، 1392، 305. magiran.com/p1192932
B. Fathi-Achachlouei; J. Hesari; S. Azadmard-Damirchi; Sh Peighambardoust; M. Esmaiili; S. Alijani. "Production of functional low-fat cheese with milk fat substitution by walnut or linseed powders", Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 23, 3, 2013, 305. magiran.com/p1192932
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال