ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهروز نظری، سیمین حق نظری، مرضیه بلندی، (1392). فرمولاسیون و تهیه بستنی با جایگزینی شکر با سوکرالوز و تاثیر آن بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی بستنی، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 23(3)، 357. magiran.com/p1192935
B. Nazari, S. Haghnazari, M. Bolandi, (2013). Formulation and preparation of ice cream replacing sugar with sucralose and its effect on physicochemical properties of ice cream, Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 23(3), 357. magiran.com/p1192935
بهروز نظری، سیمین حق نظری، مرضیه بلندی، فرمولاسیون و تهیه بستنی با جایگزینی شکر با سوکرالوز و تاثیر آن بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی بستنی. فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 1392؛ 23(3): 357. magiran.com/p1192935
B. Nazari, S. Haghnazari, M. Bolandi, Formulation and preparation of ice cream replacing sugar with sucralose and its effect on physicochemical properties of ice cream, Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 2013; 23(3): 357. magiran.com/p1192935
بهروز نظری، سیمین حق نظری، مرضیه بلندی، "فرمولاسیون و تهیه بستنی با جایگزینی شکر با سوکرالوز و تاثیر آن بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی بستنی"، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی 23، شماره 3 (1392): 357. magiran.com/p1192935
B. Nazari, S. Haghnazari, M. Bolandi, "Formulation and preparation of ice cream replacing sugar with sucralose and its effect on physicochemical properties of ice cream", Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC) 23, no.3 (2013): 357. magiran.com/p1192935
بهروز نظری، سیمین حق نظری، مرضیه بلندی، (1392). 'فرمولاسیون و تهیه بستنی با جایگزینی شکر با سوکرالوز و تاثیر آن بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی بستنی'، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 23(3)، صص.357. magiran.com/p1192935
B. Nazari, S. Haghnazari, M. Bolandi, (2013). 'Formulation and preparation of ice cream replacing sugar with sucralose and its effect on physicochemical properties of ice cream', Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 23(3), pp.357. magiran.com/p1192935
بهروز نظری؛ سیمین حق نظری؛ مرضیه بلندی. "فرمولاسیون و تهیه بستنی با جایگزینی شکر با سوکرالوز و تاثیر آن بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی بستنی". فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 23 ،3 ، 1392، 357. magiran.com/p1192935
B. Nazari; S. Haghnazari; M. Bolandi. "Formulation and preparation of ice cream replacing sugar with sucralose and its effect on physicochemical properties of ice cream", Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 23, 3, 2013, 357. magiran.com/p1192935
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال