به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین رضایی دولت آبادی، جواد خزایی پول ، جعفر کیا لاشکی، مجتبی امانی، رضا وریج کاظمی، (1392). طراحی مدل تاثیر گذاری فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش و ایجاد چابکی در مهار شرایط بحرانی سوانح آتی با رویکرد پدافند غیرعامل، نشریه مدیریت بحران، 2(3)، 59-67. magiran.com/p1194331
Hossein Rezaei Dolatabadi, Javad Khazaei Pool, Jafar Kia Lashaki, Mojtaba Amani, Reza Verij Kazemi, (2013). Developing a model regarding the influence of organizational culture on knowledge sharing and agility in future crisis management, a passive defense approach, Emergency Management, 2(3), 59-67. magiran.com/p1194331
حسین رضایی دولت آبادی، جواد خزایی پول ، جعفر کیا لاشکی، مجتبی امانی، رضا وریج کاظمی، طراحی مدل تاثیر گذاری فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش و ایجاد چابکی در مهار شرایط بحرانی سوانح آتی با رویکرد پدافند غیرعامل. نشریه مدیریت بحران، 1392؛ 2(3): 59-67. magiran.com/p1194331
Hossein Rezaei Dolatabadi, Javad Khazaei Pool, Jafar Kia Lashaki, Mojtaba Amani, Reza Verij Kazemi, Developing a model regarding the influence of organizational culture on knowledge sharing and agility in future crisis management, a passive defense approach, Emergency Management, 2013; 2(3): 59-67. magiran.com/p1194331
حسین رضایی دولت آبادی، جواد خزایی پول ، جعفر کیا لاشکی، مجتبی امانی، رضا وریج کاظمی، "طراحی مدل تاثیر گذاری فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش و ایجاد چابکی در مهار شرایط بحرانی سوانح آتی با رویکرد پدافند غیرعامل"، نشریه مدیریت بحران 2، شماره 3 (1392): 59-67. magiran.com/p1194331
Hossein Rezaei Dolatabadi, Javad Khazaei Pool, Jafar Kia Lashaki, Mojtaba Amani, Reza Verij Kazemi, "Developing a model regarding the influence of organizational culture on knowledge sharing and agility in future crisis management, a passive defense approach", Emergency Management 2, no.3 (2013): 59-67. magiran.com/p1194331
حسین رضایی دولت آبادی، جواد خزایی پول ، جعفر کیا لاشکی، مجتبی امانی، رضا وریج کاظمی، (1392). 'طراحی مدل تاثیر گذاری فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش و ایجاد چابکی در مهار شرایط بحرانی سوانح آتی با رویکرد پدافند غیرعامل'، نشریه مدیریت بحران، 2(3)، صص.59-67. magiran.com/p1194331
Hossein Rezaei Dolatabadi, Javad Khazaei Pool, Jafar Kia Lashaki, Mojtaba Amani, Reza Verij Kazemi, (2013). 'Developing a model regarding the influence of organizational culture on knowledge sharing and agility in future crisis management, a passive defense approach', Emergency Management, 2(3), pp.59-67. magiran.com/p1194331
حسین رضایی دولت آبادی؛ جواد خزایی پول ؛ جعفر کیا لاشکی؛ مجتبی امانی؛ رضا وریج کاظمی. "طراحی مدل تاثیر گذاری فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش و ایجاد چابکی در مهار شرایط بحرانی سوانح آتی با رویکرد پدافند غیرعامل". نشریه مدیریت بحران، 2 ،3 ، 1392، 59-67. magiran.com/p1194331
Hossein Rezaei Dolatabadi; Javad Khazaei Pool; Jafar Kia Lashaki; Mojtaba Amani; Reza Verij Kazemi. "Developing a model regarding the influence of organizational culture on knowledge sharing and agility in future crisis management, a passive defense approach", Emergency Management, 2, 3, 2013, 59-67. magiran.com/p1194331
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال