ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر قلاوند، احسان جمشیدی، جهانفر دانشیان، (1392). تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته آفتابگردان در مدیریت علف های هرز تاج خروس و پیچک، فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 100، 117. magiran.com/p1195422
A. Ghalavand, E.Jamshidi, J.Daneshian, (2013). Effect of sunflower planting densities and sowing date for redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) and note weed (Convolvulus arvensis) management, Journal of Applied Crop Research, 100, 117. magiran.com/p1195422
امیر قلاوند، احسان جمشیدی، جهانفر دانشیان، تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته آفتابگردان در مدیریت علف های هرز تاج خروس و پیچک. فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 1392؛ 100: 117. magiran.com/p1195422
A. Ghalavand, E.Jamshidi, J.Daneshian, Effect of sunflower planting densities and sowing date for redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) and note weed (Convolvulus arvensis) management, Journal of Applied Crop Research, 2013; 100: 117. magiran.com/p1195422
امیر قلاوند، احسان جمشیدی، جهانفر دانشیان، "تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته آفتابگردان در مدیریت علف های هرز تاج خروس و پیچک"، فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی ،100 (1392): 117. magiran.com/p1195422
A. Ghalavand, E.Jamshidi, J.Daneshian, "Effect of sunflower planting densities and sowing date for redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) and note weed (Convolvulus arvensis) management", Journal of Applied Crop Research no. 100 (2013): 117. magiran.com/p1195422
امیر قلاوند، احسان جمشیدی، جهانفر دانشیان، (1392). 'تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته آفتابگردان در مدیریت علف های هرز تاج خروس و پیچک'، فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 100، صص.117. magiran.com/p1195422
A. Ghalavand, E.Jamshidi, J.Daneshian, (2013). 'Effect of sunflower planting densities and sowing date for redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) and note weed (Convolvulus arvensis) management', Journal of Applied Crop Research, 100, pp.117. magiran.com/p1195422
امیر قلاوند؛ احسان جمشیدی؛ جهانفر دانشیان. "تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته آفتابگردان در مدیریت علف های هرز تاج خروس و پیچک". فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 100 ، 1392، 117. magiran.com/p1195422
A. Ghalavand; E.Jamshidi; J.Daneshian. "Effect of sunflower planting densities and sowing date for redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) and note weed (Convolvulus arvensis) management", Journal of Applied Crop Research, 100, 2013, 117. magiran.com/p1195422
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال