ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صدیقه صابری، سید حسین حجازی، رضا جعفری، مهران بهادران، مجتبی اکبری، سیمیندخت سلیمانی فرد، رضا ارجمند، پریسا علی دادی، کوروس امینیان، محمدحسین آرندیان، (1392). بررسی مخازن لیشمانیوز جلدی در کانون براآن شمالی در شرق اصفهان، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 31(253)، 1497-1507. magiran.com/p1195573
Sedigheh Saberi, Seyed Hossein Hejazi, Reza Jafari, Mehran Bahadoran, Mojtaba Akbari, Simindokht Soleymanifard, Reza Arjmand, Parisa Alidadi, Kooros Aminian, Mohammad-Hossein Arandian, (2013). The Cutaneous Leishmaniasis Reservoirs in Northern Baraan Region of Isfahan, Iran, Journal Of Isfahan Medical School, 31(253), 1497-1507. magiran.com/p1195573
صدیقه صابری، سید حسین حجازی، رضا جعفری، مهران بهادران، مجتبی اکبری، سیمیندخت سلیمانی فرد، رضا ارجمند، پریسا علی دادی، کوروس امینیان، محمدحسین آرندیان، بررسی مخازن لیشمانیوز جلدی در کانون براآن شمالی در شرق اصفهان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1392؛ 31(253): 1497-1507. magiran.com/p1195573
Sedigheh Saberi, Seyed Hossein Hejazi, Reza Jafari, Mehran Bahadoran, Mojtaba Akbari, Simindokht Soleymanifard, Reza Arjmand, Parisa Alidadi, Kooros Aminian, Mohammad-Hossein Arandian, The Cutaneous Leishmaniasis Reservoirs in Northern Baraan Region of Isfahan, Iran, Journal Of Isfahan Medical School, 2013; 31(253): 1497-1507. magiran.com/p1195573
صدیقه صابری، سید حسین حجازی، رضا جعفری، مهران بهادران، مجتبی اکبری، سیمیندخت سلیمانی فرد، رضا ارجمند، پریسا علی دادی، کوروس امینیان، محمدحسین آرندیان، "بررسی مخازن لیشمانیوز جلدی در کانون براآن شمالی در شرق اصفهان"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 31، شماره 253 (1392): 1497-1507. magiran.com/p1195573
Sedigheh Saberi, Seyed Hossein Hejazi, Reza Jafari, Mehran Bahadoran, Mojtaba Akbari, Simindokht Soleymanifard, Reza Arjmand, Parisa Alidadi, Kooros Aminian, Mohammad-Hossein Arandian, "The Cutaneous Leishmaniasis Reservoirs in Northern Baraan Region of Isfahan, Iran", Journal Of Isfahan Medical School 31, no.253 (2013): 1497-1507. magiran.com/p1195573
صدیقه صابری، سید حسین حجازی، رضا جعفری، مهران بهادران، مجتبی اکبری، سیمیندخت سلیمانی فرد، رضا ارجمند، پریسا علی دادی، کوروس امینیان، محمدحسین آرندیان، (1392). 'بررسی مخازن لیشمانیوز جلدی در کانون براآن شمالی در شرق اصفهان'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 31(253)، صص.1497-1507. magiran.com/p1195573
Sedigheh Saberi, Seyed Hossein Hejazi, Reza Jafari, Mehran Bahadoran, Mojtaba Akbari, Simindokht Soleymanifard, Reza Arjmand, Parisa Alidadi, Kooros Aminian, Mohammad-Hossein Arandian, (2013). 'The Cutaneous Leishmaniasis Reservoirs in Northern Baraan Region of Isfahan, Iran', Journal Of Isfahan Medical School, 31(253), pp.1497-1507. magiran.com/p1195573
صدیقه صابری؛ سید حسین حجازی؛ رضا جعفری؛ مهران بهادران؛ مجتبی اکبری؛ سیمیندخت سلیمانی فرد؛ رضا ارجمند؛ پریسا علی دادی؛ کوروس امینیان؛ محمدحسین آرندیان. "بررسی مخازن لیشمانیوز جلدی در کانون براآن شمالی در شرق اصفهان". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 31 ،253 ، 1392، 1497-1507. magiran.com/p1195573
Sedigheh Saberi; Seyed Hossein Hejazi; Reza Jafari; Mehran Bahadoran; Mojtaba Akbari; Simindokht Soleymanifard; Reza Arjmand; Parisa Alidadi; Kooros Aminian; Mohammad-Hossein Arandian. "The Cutaneous Leishmaniasis Reservoirs in Northern Baraan Region of Isfahan, Iran", Journal Of Isfahan Medical School, 31, 253, 2013, 1497-1507. magiran.com/p1195573
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال