ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه هاشمی، فهیمه رمضانی تهرانی، معصومه سیمبر، مهراندخت عابدینی، حمید بحرینیان، رویا غلامی، (1392). ارزیابی نگرش جنسی و عملکرد جنسی در زنان یائسه؛ یک مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 11(8)، 631-636. magiran.com/p1196315
Somayeh Hashemi, Fahimeh Ramezani Tehrani, Masumeh Simbar, Mehrandokht Abedini, Roya Gholami, (2013). Evaluation of sexual attitude and sexual function in menopausal age; a population based cross-sectional study, International Journal of Reproductive BioMedicine, 11(8), 631-636. magiran.com/p1196315
سمیه هاشمی، فهیمه رمضانی تهرانی، معصومه سیمبر، مهراندخت عابدینی، حمید بحرینیان، رویا غلامی، ارزیابی نگرش جنسی و عملکرد جنسی در زنان یائسه؛ یک مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت. مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 1392؛ 11(8): 631-636. magiran.com/p1196315
Somayeh Hashemi, Fahimeh Ramezani Tehrani, Masumeh Simbar, Mehrandokht Abedini, Roya Gholami, Evaluation of sexual attitude and sexual function in menopausal age; a population based cross-sectional study, International Journal of Reproductive BioMedicine, 2013; 11(8): 631-636. magiran.com/p1196315
سمیه هاشمی، فهیمه رمضانی تهرانی، معصومه سیمبر، مهراندخت عابدینی، حمید بحرینیان، رویا غلامی، "ارزیابی نگرش جنسی و عملکرد جنسی در زنان یائسه؛ یک مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت"، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل 11، شماره 8 (1392): 631-636. magiran.com/p1196315
Somayeh Hashemi, Fahimeh Ramezani Tehrani, Masumeh Simbar, Mehrandokht Abedini, Roya Gholami, "Evaluation of sexual attitude and sexual function in menopausal age; a population based cross-sectional study", International Journal of Reproductive BioMedicine 11, no.8 (2013): 631-636. magiran.com/p1196315
سمیه هاشمی، فهیمه رمضانی تهرانی، معصومه سیمبر، مهراندخت عابدینی، حمید بحرینیان، رویا غلامی، (1392). 'ارزیابی نگرش جنسی و عملکرد جنسی در زنان یائسه؛ یک مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت'، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 11(8)، صص.631-636. magiran.com/p1196315
Somayeh Hashemi, Fahimeh Ramezani Tehrani, Masumeh Simbar, Mehrandokht Abedini, Roya Gholami, (2013). 'Evaluation of sexual attitude and sexual function in menopausal age; a population based cross-sectional study', International Journal of Reproductive BioMedicine, 11(8), pp.631-636. magiran.com/p1196315
سمیه هاشمی؛ فهیمه رمضانی تهرانی؛ معصومه سیمبر؛ مهراندخت عابدینی؛ حمید بحرینیان؛ رویا غلامی. "ارزیابی نگرش جنسی و عملکرد جنسی در زنان یائسه؛ یک مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت". مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 11 ،8 ، 1392، 631-636. magiran.com/p1196315
Somayeh Hashemi; Fahimeh Ramezani Tehrani; Masumeh Simbar; Mehrandokht Abedini; Roya Gholami. "Evaluation of sexual attitude and sexual function in menopausal age; a population based cross-sectional study", International Journal of Reproductive BioMedicine, 11, 8, 2013, 631-636. magiran.com/p1196315
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال