ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آزیتا گشتاسبی، مینور لمیعیان، لیدا مقدم بنائم، ابراهیم حاجی زاده، (1392). بررسی ارتباط ریزمغذی ها و پیامدهای نامطلوب مادری و جنینی: طراحی و روش شناسی، مجله پایش، 12(6)، 649-656. magiran.com/p1197655
Azita Goshtasebi, Mynoor Lamyian, Lida Moghaddam Banaem, Ebrahim Hajizadeh, (2013). Evaluation of the relationship between micronutrients and adverse pregnancy outcomes: design, and methodology, Payesh, 12(6), 649-656. magiran.com/p1197655
آزیتا گشتاسبی، مینور لمیعیان، لیدا مقدم بنائم، ابراهیم حاجی زاده، بررسی ارتباط ریزمغذی ها و پیامدهای نامطلوب مادری و جنینی: طراحی و روش شناسی. مجله پایش، 1392؛ 12(6): 649-656. magiran.com/p1197655
Azita Goshtasebi, Mynoor Lamyian, Lida Moghaddam Banaem, Ebrahim Hajizadeh, Evaluation of the relationship between micronutrients and adverse pregnancy outcomes: design, and methodology, Payesh, 2013; 12(6): 649-656. magiran.com/p1197655
آزیتا گشتاسبی، مینور لمیعیان، لیدا مقدم بنائم، ابراهیم حاجی زاده، "بررسی ارتباط ریزمغذی ها و پیامدهای نامطلوب مادری و جنینی: طراحی و روش شناسی"، مجله پایش 12، شماره 6 (1392): 649-656. magiran.com/p1197655
Azita Goshtasebi, Mynoor Lamyian, Lida Moghaddam Banaem, Ebrahim Hajizadeh, "Evaluation of the relationship between micronutrients and adverse pregnancy outcomes: design, and methodology", Payesh 12, no.6 (2013): 649-656. magiran.com/p1197655
آزیتا گشتاسبی، مینور لمیعیان، لیدا مقدم بنائم، ابراهیم حاجی زاده، (1392). 'بررسی ارتباط ریزمغذی ها و پیامدهای نامطلوب مادری و جنینی: طراحی و روش شناسی'، مجله پایش، 12(6)، صص.649-656. magiran.com/p1197655
Azita Goshtasebi, Mynoor Lamyian, Lida Moghaddam Banaem, Ebrahim Hajizadeh, (2013). 'Evaluation of the relationship between micronutrients and adverse pregnancy outcomes: design, and methodology', Payesh, 12(6), pp.649-656. magiran.com/p1197655
آزیتا گشتاسبی؛ مینور لمیعیان؛ لیدا مقدم بنائم؛ ابراهیم حاجی زاده. "بررسی ارتباط ریزمغذی ها و پیامدهای نامطلوب مادری و جنینی: طراحی و روش شناسی". مجله پایش، 12 ،6 ، 1392، 649-656. magiran.com/p1197655
Azita Goshtasebi; Mynoor Lamyian; Lida Moghaddam Banaem; Ebrahim Hajizadeh. "Evaluation of the relationship between micronutrients and adverse pregnancy outcomes: design, and methodology", Payesh, 12, 6, 2013, 649-656. magiran.com/p1197655
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال