ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن زیاری، حسن دیواندری، غلامعلی شفابخش، منصور فخرین، (1392). ارایه مدل تخمین عدد روانی آسفالت با استفاده از منحنی های ژیراتوری، پژوهشنامه حمل و نقل، 10(2)، 171. magiran.com/p1198373
H. Ziari, H. Divandari, Gh. Shafabakhsh, M. Fakhri, (2013). Developing a Model for Estimating the Asphalt Mixture Flow Number Using Gyratory Compactor Shear Stress Curve and Compaction Slope, Journal of Transportation Research, 10(2), 171. magiran.com/p1198373
حسن زیاری، حسن دیواندری، غلامعلی شفابخش، منصور فخرین، ارایه مدل تخمین عدد روانی آسفالت با استفاده از منحنی های ژیراتوری. پژوهشنامه حمل و نقل، 1392؛ 10(2): 171. magiran.com/p1198373
H. Ziari, H. Divandari, Gh. Shafabakhsh, M. Fakhri, Developing a Model for Estimating the Asphalt Mixture Flow Number Using Gyratory Compactor Shear Stress Curve and Compaction Slope, Journal of Transportation Research, 2013; 10(2): 171. magiran.com/p1198373
حسن زیاری، حسن دیواندری، غلامعلی شفابخش، منصور فخرین، "ارایه مدل تخمین عدد روانی آسفالت با استفاده از منحنی های ژیراتوری"، پژوهشنامه حمل و نقل 10، شماره 2 (1392): 171. magiran.com/p1198373
H. Ziari, H. Divandari, Gh. Shafabakhsh, M. Fakhri, "Developing a Model for Estimating the Asphalt Mixture Flow Number Using Gyratory Compactor Shear Stress Curve and Compaction Slope", Journal of Transportation Research 10, no.2 (2013): 171. magiran.com/p1198373
حسن زیاری، حسن دیواندری، غلامعلی شفابخش، منصور فخرین، (1392). 'ارایه مدل تخمین عدد روانی آسفالت با استفاده از منحنی های ژیراتوری'، پژوهشنامه حمل و نقل، 10(2)، صص.171. magiran.com/p1198373
H. Ziari, H. Divandari, Gh. Shafabakhsh, M. Fakhri, (2013). 'Developing a Model for Estimating the Asphalt Mixture Flow Number Using Gyratory Compactor Shear Stress Curve and Compaction Slope', Journal of Transportation Research, 10(2), pp.171. magiran.com/p1198373
حسن زیاری؛ حسن دیواندری؛ غلامعلی شفابخش؛ منصور فخرین. "ارایه مدل تخمین عدد روانی آسفالت با استفاده از منحنی های ژیراتوری". پژوهشنامه حمل و نقل، 10 ،2 ، 1392، 171. magiran.com/p1198373
H. Ziari; H. Divandari; Gh. Shafabakhsh; M. Fakhri. "Developing a Model for Estimating the Asphalt Mixture Flow Number Using Gyratory Compactor Shear Stress Curve and Compaction Slope", Journal of Transportation Research, 10, 2, 2013, 171. magiran.com/p1198373
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال