ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد گرامی، محمدرضا سلمانی، عی نظری، نجم الدین عرف، (1392). بررسی تاثیر دما و زمان کوئینچ - تمپر بر روی خواص کششی، سختی و ساختار میکروسکوپی فولاد AISI 10B38 با استفاده از شبیه ساز آزمون تاگوچی و نرم افزار Qualitek-4، فصلنامه ریخته گری، 31(100)، 21. magiran.com/p1198437
محمد گرامی، محمدرضا سلمانی، عی نظری، نجم الدین عرف، بررسی تاثیر دما و زمان کوئینچ - تمپر بر روی خواص کششی، سختی و ساختار میکروسکوپی فولاد AISI 10B38 با استفاده از شبیه ساز آزمون تاگوچی و نرم افزار Qualitek-4. فصلنامه ریخته گری، 1392؛ 31(100): 21. magiran.com/p1198437
محمد گرامی، محمدرضا سلمانی، عی نظری، نجم الدین عرف، "بررسی تاثیر دما و زمان کوئینچ - تمپر بر روی خواص کششی، سختی و ساختار میکروسکوپی فولاد AISI 10B38 با استفاده از شبیه ساز آزمون تاگوچی و نرم افزار Qualitek-4"، فصلنامه ریخته گری 31، شماره 100 (1392): 21. magiran.com/p1198437
محمد گرامی، محمدرضا سلمانی، عی نظری، نجم الدین عرف، (1392). 'بررسی تاثیر دما و زمان کوئینچ - تمپر بر روی خواص کششی، سختی و ساختار میکروسکوپی فولاد AISI 10B38 با استفاده از شبیه ساز آزمون تاگوچی و نرم افزار Qualitek-4'، فصلنامه ریخته گری، 31(100)، صص.21. magiran.com/p1198437
محمد گرامی؛ محمدرضا سلمانی؛ عی نظری؛ نجم الدین عرف. "بررسی تاثیر دما و زمان کوئینچ - تمپر بر روی خواص کششی، سختی و ساختار میکروسکوپی فولاد AISI 10B38 با استفاده از شبیه ساز آزمون تاگوچی و نرم افزار Qualitek-4". فصلنامه ریخته گری، 31 ،100 ، 1392، 21. magiran.com/p1198437
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال