ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منصوره اشقلی فراهانی، محبوبه لاری، روح انگیز جمشیدی اورک، مهری بزرگ نژاد، (1392). مقایسه نگرش پزشکان و پرستاران شاغل در بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد تشریک مساعی آنان، مجله پژوهش پرستاری ایران، 8(30)، 58-64. magiran.com/p1198985
M. Ashghaly Farahani, M. Lari, R. Jamshidiorak, M. Bozorgnejad, (2013). Survey of attitude of physicians and nurses toward physician-nurse collaborative relationships in general hospitals of Tehran University of Medical Sciences, Iranian Journal of Nursing Research, 8(30), 58-64. magiran.com/p1198985
منصوره اشقلی فراهانی، محبوبه لاری، روح انگیز جمشیدی اورک، مهری بزرگ نژاد، مقایسه نگرش پزشکان و پرستاران شاغل در بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد تشریک مساعی آنان. مجله پژوهش پرستاری ایران، 1392؛ 8(30): 58-64. magiran.com/p1198985
M. Ashghaly Farahani, M. Lari, R. Jamshidiorak, M. Bozorgnejad, Survey of attitude of physicians and nurses toward physician-nurse collaborative relationships in general hospitals of Tehran University of Medical Sciences, Iranian Journal of Nursing Research, 2013; 8(30): 58-64. magiran.com/p1198985
منصوره اشقلی فراهانی، محبوبه لاری، روح انگیز جمشیدی اورک، مهری بزرگ نژاد، "مقایسه نگرش پزشکان و پرستاران شاغل در بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد تشریک مساعی آنان"، مجله پژوهش پرستاری ایران 8، شماره 30 (1392): 58-64. magiran.com/p1198985
M. Ashghaly Farahani, M. Lari, R. Jamshidiorak, M. Bozorgnejad, "Survey of attitude of physicians and nurses toward physician-nurse collaborative relationships in general hospitals of Tehran University of Medical Sciences", Iranian Journal of Nursing Research 8, no.30 (2013): 58-64. magiran.com/p1198985
منصوره اشقلی فراهانی، محبوبه لاری، روح انگیز جمشیدی اورک، مهری بزرگ نژاد، (1392). 'مقایسه نگرش پزشکان و پرستاران شاغل در بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد تشریک مساعی آنان'، مجله پژوهش پرستاری ایران، 8(30)، صص.58-64. magiran.com/p1198985
M. Ashghaly Farahani, M. Lari, R. Jamshidiorak, M. Bozorgnejad, (2013). 'Survey of attitude of physicians and nurses toward physician-nurse collaborative relationships in general hospitals of Tehran University of Medical Sciences', Iranian Journal of Nursing Research, 8(30), pp.58-64. magiran.com/p1198985
منصوره اشقلی فراهانی؛ محبوبه لاری؛ روح انگیز جمشیدی اورک؛ مهری بزرگ نژاد. "مقایسه نگرش پزشکان و پرستاران شاغل در بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد تشریک مساعی آنان". مجله پژوهش پرستاری ایران، 8 ،30 ، 1392، 58-64. magiran.com/p1198985
M. Ashghaly Farahani; M. Lari; R. Jamshidiorak; M. Bozorgnejad. "Survey of attitude of physicians and nurses toward physician-nurse collaborative relationships in general hospitals of Tehran University of Medical Sciences", Iranian Journal of Nursing Research, 8, 30, 2013, 58-64. magiran.com/p1198985
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال