ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر نیکواقبال، نادیا گندلی علیخانی، اسماعیل نادری، (1392). بررسی آثار پویای قیمت نفت خام بر قیمت متانول ایران، نشریه انرژی ایران، 16(47)، 91. magiran.com/p1199710
Ali Akbar Nikoo Eghbal , Nadia Alikhani, Esmaeel Naderi, (2013). The Analysis of Crude Oil Price's Dynamic Effects on Iran's Methanol, Iranina journal of Energy, 16(47), 91. magiran.com/p1199710
علی اکبر نیکواقبال، نادیا گندلی علیخانی، اسماعیل نادری، بررسی آثار پویای قیمت نفت خام بر قیمت متانول ایران. نشریه انرژی ایران، 1392؛ 16(47): 91. magiran.com/p1199710
Ali Akbar Nikoo Eghbal , Nadia Alikhani, Esmaeel Naderi, The Analysis of Crude Oil Price's Dynamic Effects on Iran's Methanol, Iranina journal of Energy, 2013; 16(47): 91. magiran.com/p1199710
علی اکبر نیکواقبال، نادیا گندلی علیخانی، اسماعیل نادری، "بررسی آثار پویای قیمت نفت خام بر قیمت متانول ایران"، نشریه انرژی ایران 16، شماره 47 (1392): 91. magiran.com/p1199710
Ali Akbar Nikoo Eghbal , Nadia Alikhani, Esmaeel Naderi, "The Analysis of Crude Oil Price's Dynamic Effects on Iran's Methanol", Iranina journal of Energy 16, no.47 (2013): 91. magiran.com/p1199710
علی اکبر نیکواقبال، نادیا گندلی علیخانی، اسماعیل نادری، (1392). 'بررسی آثار پویای قیمت نفت خام بر قیمت متانول ایران'، نشریه انرژی ایران، 16(47)، صص.91. magiran.com/p1199710
Ali Akbar Nikoo Eghbal , Nadia Alikhani, Esmaeel Naderi, (2013). 'The Analysis of Crude Oil Price's Dynamic Effects on Iran's Methanol', Iranina journal of Energy, 16(47), pp.91. magiran.com/p1199710
علی اکبر نیکواقبال؛ نادیا گندلی علیخانی؛ اسماعیل نادری. "بررسی آثار پویای قیمت نفت خام بر قیمت متانول ایران". نشریه انرژی ایران، 16 ،47 ، 1392، 91. magiran.com/p1199710
Ali Akbar Nikoo Eghbal ; Nadia Alikhani; Esmaeel Naderi. "The Analysis of Crude Oil Price's Dynamic Effects on Iran's Methanol", Iranina journal of Energy, 16, 47, 2013, 91. magiran.com/p1199710
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال