ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین سهرابی وفا، فاطمه نوری، مرتضی عبادی، (1392). پیش بینی تقاضای انرژی با استفاده از شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم انبوه ذرات، نشریه انرژی ایران، 16(47)، 69. magiran.com/p1199712
Hossein Sohrabi Vafa , Fatemeh Noori, Morteza Ebadi, (2013). Energy Demand Prediction by Using Neural Network based on Patricle Swarm Optimization, Iranina journal of Energy, 16(47), 69. magiran.com/p1199712
حسین سهرابی وفا، فاطمه نوری، مرتضی عبادی، پیش بینی تقاضای انرژی با استفاده از شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم انبوه ذرات. نشریه انرژی ایران، 1392؛ 16(47): 69. magiran.com/p1199712
Hossein Sohrabi Vafa , Fatemeh Noori, Morteza Ebadi, Energy Demand Prediction by Using Neural Network based on Patricle Swarm Optimization, Iranina journal of Energy, 2013; 16(47): 69. magiran.com/p1199712
حسین سهرابی وفا، فاطمه نوری، مرتضی عبادی، "پیش بینی تقاضای انرژی با استفاده از شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم انبوه ذرات"، نشریه انرژی ایران 16، شماره 47 (1392): 69. magiran.com/p1199712
Hossein Sohrabi Vafa , Fatemeh Noori, Morteza Ebadi, "Energy Demand Prediction by Using Neural Network based on Patricle Swarm Optimization", Iranina journal of Energy 16, no.47 (2013): 69. magiran.com/p1199712
حسین سهرابی وفا، فاطمه نوری، مرتضی عبادی، (1392). 'پیش بینی تقاضای انرژی با استفاده از شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم انبوه ذرات'، نشریه انرژی ایران، 16(47)، صص.69. magiran.com/p1199712
Hossein Sohrabi Vafa , Fatemeh Noori, Morteza Ebadi, (2013). 'Energy Demand Prediction by Using Neural Network based on Patricle Swarm Optimization', Iranina journal of Energy, 16(47), pp.69. magiran.com/p1199712
حسین سهرابی وفا؛ فاطمه نوری؛ مرتضی عبادی. "پیش بینی تقاضای انرژی با استفاده از شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم انبوه ذرات". نشریه انرژی ایران، 16 ،47 ، 1392، 69. magiran.com/p1199712
Hossein Sohrabi Vafa ; Fatemeh Noori; Morteza Ebadi. "Energy Demand Prediction by Using Neural Network based on Patricle Swarm Optimization", Iranina journal of Energy, 16, 47, 2013, 69. magiran.com/p1199712
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال