ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمشید پیری، حسین انصاری، علیرضا فرید حسینی، (1392). XML مدل سازی تابش خورشید رسیده به زمین با استفاده ازANFIS و مدل های تجربی (مطالعه موردی: ایستگاه های زاهدان و بجنورد)، نشریه انرژی ایران، 16(47)، 37. magiran.com/p1199719
Ali Khandani , Mohsen Niasti, (2013). Modeling of solar radiation received the Earth using ANFIS and empirical models (Case Study: Zahedan and Bojnourd stations), Iranina journal of Energy, 16(47), 37. magiran.com/p1199719
جمشید پیری، حسین انصاری، علیرضا فرید حسینی، XML مدل سازی تابش خورشید رسیده به زمین با استفاده ازANFIS و مدل های تجربی (مطالعه موردی: ایستگاه های زاهدان و بجنورد). نشریه انرژی ایران، 1392؛ 16(47): 37. magiran.com/p1199719
Ali Khandani , Mohsen Niasti, Modeling of solar radiation received the Earth using ANFIS and empirical models (Case Study: Zahedan and Bojnourd stations), Iranina journal of Energy, 2013; 16(47): 37. magiran.com/p1199719
جمشید پیری، حسین انصاری، علیرضا فرید حسینی، "XML مدل سازی تابش خورشید رسیده به زمین با استفاده ازANFIS و مدل های تجربی (مطالعه موردی: ایستگاه های زاهدان و بجنورد)"، نشریه انرژی ایران 16، شماره 47 (1392): 37. magiran.com/p1199719
Ali Khandani , Mohsen Niasti, "Modeling of solar radiation received the Earth using ANFIS and empirical models (Case Study: Zahedan and Bojnourd stations)", Iranina journal of Energy 16, no.47 (2013): 37. magiran.com/p1199719
جمشید پیری، حسین انصاری، علیرضا فرید حسینی، (1392). 'XML مدل سازی تابش خورشید رسیده به زمین با استفاده ازANFIS و مدل های تجربی (مطالعه موردی: ایستگاه های زاهدان و بجنورد)'، نشریه انرژی ایران، 16(47)، صص.37. magiran.com/p1199719
Ali Khandani , Mohsen Niasti, (2013). 'Modeling of solar radiation received the Earth using ANFIS and empirical models (Case Study: Zahedan and Bojnourd stations)', Iranina journal of Energy, 16(47), pp.37. magiran.com/p1199719
جمشید پیری؛ حسین انصاری؛ علیرضا فرید حسینی. "XML مدل سازی تابش خورشید رسیده به زمین با استفاده ازANFIS و مدل های تجربی (مطالعه موردی: ایستگاه های زاهدان و بجنورد)". نشریه انرژی ایران، 16 ،47 ، 1392، 37. magiran.com/p1199719
Ali Khandani ; Mohsen Niasti. "Modeling of solar radiation received the Earth using ANFIS and empirical models (Case Study: Zahedan and Bojnourd stations)", Iranina journal of Energy, 16, 47, 2013, 37. magiran.com/p1199719
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال