ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین شمس، محسن کیا، حبیب الله رواقی، (1392). تعیین سطح بهینه مورد نیاز برای نصب سیستم مولد برق خورشیدی برای یک واحد مسکونی با استفاده از الگوریتم تبرید شبیه سازی شده (SA)، نشریه انرژی ایران، 16(47)، 17. magiran.com/p1199720
Mohammad Hossein Shams , Mohsen Kia, Habib Allah Ravaghi, (2013). Determining the Optimal Area to Install the Solar Photovoltaic Power Plant for a Building Using Simulated Annealing Optimization Algorithm, Iranina journal of Energy, 16(47), 17. magiran.com/p1199720
محمدحسین شمس، محسن کیا، حبیب الله رواقی، تعیین سطح بهینه مورد نیاز برای نصب سیستم مولد برق خورشیدی برای یک واحد مسکونی با استفاده از الگوریتم تبرید شبیه سازی شده (SA). نشریه انرژی ایران، 1392؛ 16(47): 17. magiran.com/p1199720
Mohammad Hossein Shams , Mohsen Kia, Habib Allah Ravaghi, Determining the Optimal Area to Install the Solar Photovoltaic Power Plant for a Building Using Simulated Annealing Optimization Algorithm, Iranina journal of Energy, 2013; 16(47): 17. magiran.com/p1199720
محمدحسین شمس، محسن کیا، حبیب الله رواقی، "تعیین سطح بهینه مورد نیاز برای نصب سیستم مولد برق خورشیدی برای یک واحد مسکونی با استفاده از الگوریتم تبرید شبیه سازی شده (SA)"، نشریه انرژی ایران 16، شماره 47 (1392): 17. magiran.com/p1199720
Mohammad Hossein Shams , Mohsen Kia, Habib Allah Ravaghi, "Determining the Optimal Area to Install the Solar Photovoltaic Power Plant for a Building Using Simulated Annealing Optimization Algorithm", Iranina journal of Energy 16, no.47 (2013): 17. magiran.com/p1199720
محمدحسین شمس، محسن کیا، حبیب الله رواقی، (1392). 'تعیین سطح بهینه مورد نیاز برای نصب سیستم مولد برق خورشیدی برای یک واحد مسکونی با استفاده از الگوریتم تبرید شبیه سازی شده (SA)'، نشریه انرژی ایران، 16(47)، صص.17. magiran.com/p1199720
Mohammad Hossein Shams , Mohsen Kia, Habib Allah Ravaghi, (2013). 'Determining the Optimal Area to Install the Solar Photovoltaic Power Plant for a Building Using Simulated Annealing Optimization Algorithm', Iranina journal of Energy, 16(47), pp.17. magiran.com/p1199720
محمدحسین شمس؛ محسن کیا؛ حبیب الله رواقی. "تعیین سطح بهینه مورد نیاز برای نصب سیستم مولد برق خورشیدی برای یک واحد مسکونی با استفاده از الگوریتم تبرید شبیه سازی شده (SA)". نشریه انرژی ایران، 16 ،47 ، 1392، 17. magiran.com/p1199720
Mohammad Hossein Shams ; Mohsen Kia; Habib Allah Ravaghi. "Determining the Optimal Area to Install the Solar Photovoltaic Power Plant for a Building Using Simulated Annealing Optimization Algorithm", Iranina journal of Energy, 16, 47, 2013, 17. magiran.com/p1199720
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال