ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم سیروسی، محمد علی آموزگار، خسرو خواجه، مهران حبیبی رضایی، مصطفی فاضلی، (1392). خالص سازی و تعیین ویژگی های آمیلوپولولاناز مقاوم به حلال و نمک دوست خارج سلولی جدا شده از آرکی نمک دوست Halorubrum سویه Ha25، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 2(7)، 1-14. magiran.com/p1201242
Maryam Siroosi, Mohammad Ali Amoozegar, Khosro Khajeh, Mehran Habibi Rezaei, Mostafa Fazeli, (2013). Purification and characterization of an extracellular halophilic and organic solvent-tolerant amylopullulanase from a haloarchaeon, Halorubrum sp. strain Ha25, Biological Journal of Microorganism, 2(7), 1-14. magiran.com/p1201242
مریم سیروسی، محمد علی آموزگار، خسرو خواجه، مهران حبیبی رضایی، مصطفی فاضلی، خالص سازی و تعیین ویژگی های آمیلوپولولاناز مقاوم به حلال و نمک دوست خارج سلولی جدا شده از آرکی نمک دوست Halorubrum سویه Ha25. فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 1392؛ 2(7): 1-14. magiran.com/p1201242
Maryam Siroosi, Mohammad Ali Amoozegar, Khosro Khajeh, Mehran Habibi Rezaei, Mostafa Fazeli, Purification and characterization of an extracellular halophilic and organic solvent-tolerant amylopullulanase from a haloarchaeon, Halorubrum sp. strain Ha25, Biological Journal of Microorganism, 2013; 2(7): 1-14. magiran.com/p1201242
مریم سیروسی، محمد علی آموزگار، خسرو خواجه، مهران حبیبی رضایی، مصطفی فاضلی، "خالص سازی و تعیین ویژگی های آمیلوپولولاناز مقاوم به حلال و نمک دوست خارج سلولی جدا شده از آرکی نمک دوست Halorubrum سویه Ha25"، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها 2، شماره 7 (1392): 1-14. magiran.com/p1201242
Maryam Siroosi, Mohammad Ali Amoozegar, Khosro Khajeh, Mehran Habibi Rezaei, Mostafa Fazeli, "Purification and characterization of an extracellular halophilic and organic solvent-tolerant amylopullulanase from a haloarchaeon, Halorubrum sp. strain Ha25", Biological Journal of Microorganism 2, no.7 (2013): 1-14. magiran.com/p1201242
مریم سیروسی، محمد علی آموزگار، خسرو خواجه، مهران حبیبی رضایی، مصطفی فاضلی، (1392). 'خالص سازی و تعیین ویژگی های آمیلوپولولاناز مقاوم به حلال و نمک دوست خارج سلولی جدا شده از آرکی نمک دوست Halorubrum سویه Ha25'، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 2(7)، صص.1-14. magiran.com/p1201242
Maryam Siroosi, Mohammad Ali Amoozegar, Khosro Khajeh, Mehran Habibi Rezaei, Mostafa Fazeli, (2013). 'Purification and characterization of an extracellular halophilic and organic solvent-tolerant amylopullulanase from a haloarchaeon, Halorubrum sp. strain Ha25', Biological Journal of Microorganism, 2(7), pp.1-14. magiran.com/p1201242
مریم سیروسی؛ محمد علی آموزگار؛ خسرو خواجه؛ مهران حبیبی رضایی؛ مصطفی فاضلی. "خالص سازی و تعیین ویژگی های آمیلوپولولاناز مقاوم به حلال و نمک دوست خارج سلولی جدا شده از آرکی نمک دوست Halorubrum سویه Ha25". فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 2 ،7 ، 1392، 1-14. magiran.com/p1201242
Maryam Siroosi; Mohammad Ali Amoozegar; Khosro Khajeh; Mehran Habibi Rezaei; Mostafa Fazeli. "Purification and characterization of an extracellular halophilic and organic solvent-tolerant amylopullulanase from a haloarchaeon, Halorubrum sp. strain Ha25", Biological Journal of Microorganism, 2, 7, 2013, 1-14. magiran.com/p1201242
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال