به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحمان هاشمی، هادی استوان، مصطفی حقانی، (1392). مقایسه اثر پوشش گذاری گل و میوه های انار جهت کاهش خسارت کرم گلوگاه انارEctomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) در منطقه نی ریز، نشریه تحقیقات نوین در گیاه پزشکی، 3(4)، 349-357. magiran.com/p1201601
Rahman Hashemi, Hadi Ostovan, Mostafa Haghani, (2013). Covering of Pomegranate flower and fruits for the damage reduction of carob moth, Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) in Neyriz region, Journal of Novel Researches on Plant Protection, 3(4), 349-357. magiran.com/p1201601
رحمان هاشمی، هادی استوان، مصطفی حقانی، مقایسه اثر پوشش گذاری گل و میوه های انار جهت کاهش خسارت کرم گلوگاه انارEctomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) در منطقه نی ریز. نشریه تحقیقات نوین در گیاه پزشکی، 1392؛ 3(4): 349-357. magiran.com/p1201601
Rahman Hashemi, Hadi Ostovan, Mostafa Haghani, Covering of Pomegranate flower and fruits for the damage reduction of carob moth, Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) in Neyriz region, Journal of Novel Researches on Plant Protection, 2013; 3(4): 349-357. magiran.com/p1201601
رحمان هاشمی، هادی استوان، مصطفی حقانی، "مقایسه اثر پوشش گذاری گل و میوه های انار جهت کاهش خسارت کرم گلوگاه انارEctomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) در منطقه نی ریز"، نشریه تحقیقات نوین در گیاه پزشکی 3، شماره 4 (1392): 349-357. magiran.com/p1201601
Rahman Hashemi, Hadi Ostovan, Mostafa Haghani, "Covering of Pomegranate flower and fruits for the damage reduction of carob moth, Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) in Neyriz region", Journal of Novel Researches on Plant Protection 3, no.4 (2013): 349-357. magiran.com/p1201601
رحمان هاشمی، هادی استوان، مصطفی حقانی، (1392). 'مقایسه اثر پوشش گذاری گل و میوه های انار جهت کاهش خسارت کرم گلوگاه انارEctomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) در منطقه نی ریز'، نشریه تحقیقات نوین در گیاه پزشکی، 3(4)، صص.349-357. magiran.com/p1201601
Rahman Hashemi, Hadi Ostovan, Mostafa Haghani, (2013). 'Covering of Pomegranate flower and fruits for the damage reduction of carob moth, Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) in Neyriz region', Journal of Novel Researches on Plant Protection, 3(4), pp.349-357. magiran.com/p1201601
رحمان هاشمی؛ هادی استوان؛ مصطفی حقانی. "مقایسه اثر پوشش گذاری گل و میوه های انار جهت کاهش خسارت کرم گلوگاه انارEctomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) در منطقه نی ریز". نشریه تحقیقات نوین در گیاه پزشکی، 3 ،4 ، 1392، 349-357. magiran.com/p1201601
Rahman Hashemi; Hadi Ostovan; Mostafa Haghani. "Covering of Pomegranate flower and fruits for the damage reduction of carob moth, Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) in Neyriz region", Journal of Novel Researches on Plant Protection, 3, 4, 2013, 349-357. magiran.com/p1201601
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال