ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه رحیمی کیان، گیتا خزایی، عباس مهران، ابوالقاسم پوررضا، (1391). کیفیت رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد پنج گانه آن در ماماهای شاغل در استان لرستان در سال 1391، فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، 1(3)، 11. magiran.com/p1203542
Fateme Rahimikian, Gita Khazaee, Abas Mehran, Abolghasem Poor Reza, (2012). Five Organizational Citizenship Behavior dimensionsin midwives of Lorestan University of Medical sciences in 2012, Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences, 1(3), 11. magiran.com/p1203542
فاطمه رحیمی کیان، گیتا خزایی، عباس مهران، ابوالقاسم پوررضا، کیفیت رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد پنج گانه آن در ماماهای شاغل در استان لرستان در سال 1391. فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، 1391؛ 1(3): 11. magiran.com/p1203542
Fateme Rahimikian, Gita Khazaee, Abas Mehran, Abolghasem Poor Reza, Five Organizational Citizenship Behavior dimensionsin midwives of Lorestan University of Medical sciences in 2012, Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences, 2012; 1(3): 11. magiran.com/p1203542
فاطمه رحیمی کیان، گیتا خزایی، عباس مهران، ابوالقاسم پوررضا، "کیفیت رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد پنج گانه آن در ماماهای شاغل در استان لرستان در سال 1391"، فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی 1، شماره 3 (1391): 11. magiran.com/p1203542
Fateme Rahimikian, Gita Khazaee, Abas Mehran, Abolghasem Poor Reza, "Five Organizational Citizenship Behavior dimensionsin midwives of Lorestan University of Medical sciences in 2012", Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences 1, no.3 (2012): 11. magiran.com/p1203542
فاطمه رحیمی کیان، گیتا خزایی، عباس مهران، ابوالقاسم پوررضا، (1391). 'کیفیت رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد پنج گانه آن در ماماهای شاغل در استان لرستان در سال 1391'، فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، 1(3)، صص.11. magiran.com/p1203542
Fateme Rahimikian, Gita Khazaee, Abas Mehran, Abolghasem Poor Reza, (2012). 'Five Organizational Citizenship Behavior dimensionsin midwives of Lorestan University of Medical sciences in 2012', Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences, 1(3), pp.11. magiran.com/p1203542
فاطمه رحیمی کیان؛ گیتا خزایی؛ عباس مهران؛ ابوالقاسم پوررضا. "کیفیت رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد پنج گانه آن در ماماهای شاغل در استان لرستان در سال 1391". فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، 1 ،3 ، 1391، 11. magiran.com/p1203542
Fateme Rahimikian; Gita Khazaee; Abas Mehran; Abolghasem Poor Reza. "Five Organizational Citizenship Behavior dimensionsin midwives of Lorestan University of Medical sciences in 2012", Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences, 1, 3, 2012, 11. magiran.com/p1203542
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال