ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فروزان چوبیان، زهره رمضانپور، محمود حافظیه، مرجان صادقی راد، کورش حدادی مقدم، ذبیح الله پژند، رودابه روفچایی، حمیدرضا پورعلی، (1392). مطالعه اثرات استفاده از دافنی غنی شده با جلبک های میکروسکوپی بر بازماندگی و برخی شاخصهای رشد لارو تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus)، مجله علمی شیلات ایران، 22(2)، 45-54. magiran.com/p1204157
F. Chubian, Z. Ramezanpour, M. Hafezieh, M. Sadeghirad, K. Hadadi Moghadam, Z. Pazhand, R. Rofchaei, H.R. Pourali, (2013). Effects of enriched daphnia with microscopic algae on some growth indices and survival rate of Persian sturgeon (Acipenser persicus) larvae, Iranian Scientific Fisheries Journal, 22(2), 45-54. magiran.com/p1204157
فروزان چوبیان، زهره رمضانپور، محمود حافظیه، مرجان صادقی راد، کورش حدادی مقدم، ذبیح الله پژند، رودابه روفچایی، حمیدرضا پورعلی، مطالعه اثرات استفاده از دافنی غنی شده با جلبک های میکروسکوپی بر بازماندگی و برخی شاخصهای رشد لارو تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus). مجله علمی شیلات ایران، 1392؛ 22(2): 45-54. magiran.com/p1204157
F. Chubian, Z. Ramezanpour, M. Hafezieh, M. Sadeghirad, K. Hadadi Moghadam, Z. Pazhand, R. Rofchaei, H.R. Pourali, Effects of enriched daphnia with microscopic algae on some growth indices and survival rate of Persian sturgeon (Acipenser persicus) larvae, Iranian Scientific Fisheries Journal, 2013; 22(2): 45-54. magiran.com/p1204157
فروزان چوبیان، زهره رمضانپور، محمود حافظیه، مرجان صادقی راد، کورش حدادی مقدم، ذبیح الله پژند، رودابه روفچایی، حمیدرضا پورعلی، "مطالعه اثرات استفاده از دافنی غنی شده با جلبک های میکروسکوپی بر بازماندگی و برخی شاخصهای رشد لارو تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus)"، مجله علمی شیلات ایران 22، شماره 2 (1392): 45-54. magiran.com/p1204157
F. Chubian, Z. Ramezanpour, M. Hafezieh, M. Sadeghirad, K. Hadadi Moghadam, Z. Pazhand, R. Rofchaei, H.R. Pourali, "Effects of enriched daphnia with microscopic algae on some growth indices and survival rate of Persian sturgeon (Acipenser persicus) larvae", Iranian Scientific Fisheries Journal 22, no.2 (2013): 45-54. magiran.com/p1204157
فروزان چوبیان، زهره رمضانپور، محمود حافظیه، مرجان صادقی راد، کورش حدادی مقدم، ذبیح الله پژند، رودابه روفچایی، حمیدرضا پورعلی، (1392). 'مطالعه اثرات استفاده از دافنی غنی شده با جلبک های میکروسکوپی بر بازماندگی و برخی شاخصهای رشد لارو تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus)'، مجله علمی شیلات ایران، 22(2)، صص.45-54. magiran.com/p1204157
F. Chubian, Z. Ramezanpour, M. Hafezieh, M. Sadeghirad, K. Hadadi Moghadam, Z. Pazhand, R. Rofchaei, H.R. Pourali, (2013). 'Effects of enriched daphnia with microscopic algae on some growth indices and survival rate of Persian sturgeon (Acipenser persicus) larvae', Iranian Scientific Fisheries Journal, 22(2), pp.45-54. magiran.com/p1204157
فروزان چوبیان؛ زهره رمضانپور؛ محمود حافظیه؛ مرجان صادقی راد؛ کورش حدادی مقدم؛ ذبیح الله پژند؛ رودابه روفچایی؛ حمیدرضا پورعلی. "مطالعه اثرات استفاده از دافنی غنی شده با جلبک های میکروسکوپی بر بازماندگی و برخی شاخصهای رشد لارو تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus)". مجله علمی شیلات ایران، 22 ،2 ، 1392، 45-54. magiran.com/p1204157
F. Chubian; Z. Ramezanpour; M. Hafezieh; M. Sadeghirad; K. Hadadi Moghadam; Z. Pazhand; R. Rofchaei; H.R. Pourali. "Effects of enriched daphnia with microscopic algae on some growth indices and survival rate of Persian sturgeon (Acipenser persicus) larvae", Iranian Scientific Fisheries Journal, 22, 2, 2013, 45-54. magiran.com/p1204157
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال