ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید کمال الدین حسین زاده ثانی، فرید براتی، محمود خاکساری مهابادی، (1392). مشخصات مورفومتریک بیضه و اپیدیدیم و شاخص های اسپرم اپیدیدیمی در بز بالغ ایرانی (Caprus hircus)، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 26(4)، 40-47. magiran.com/p1204384
Hoseinzadeh Sani, F. Barati , M. Khaksary Mahabady, (2013). Morphometric parameters of testis-epididymis and epididymal sperm parameters of pubertal Iranian buck (Caprus hircus), Veterinary Researches and Biological Products, 26(4), 40-47. magiran.com/p1204384
سید کمال الدین حسین زاده ثانی، فرید براتی، محمود خاکساری مهابادی، مشخصات مورفومتریک بیضه و اپیدیدیم و شاخص های اسپرم اپیدیدیمی در بز بالغ ایرانی (Caprus hircus). نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 1392؛ 26(4): 40-47. magiran.com/p1204384
Hoseinzadeh Sani, F. Barati , M. Khaksary Mahabady, Morphometric parameters of testis-epididymis and epididymal sperm parameters of pubertal Iranian buck (Caprus hircus), Veterinary Researches and Biological Products, 2013; 26(4): 40-47. magiran.com/p1204384
سید کمال الدین حسین زاده ثانی، فرید براتی، محمود خاکساری مهابادی، "مشخصات مورفومتریک بیضه و اپیدیدیم و شاخص های اسپرم اپیدیدیمی در بز بالغ ایرانی (Caprus hircus)"، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک 26، شماره 4 (1392): 40-47. magiran.com/p1204384
Hoseinzadeh Sani, F. Barati , M. Khaksary Mahabady, "Morphometric parameters of testis-epididymis and epididymal sperm parameters of pubertal Iranian buck (Caprus hircus)", Veterinary Researches and Biological Products 26, no.4 (2013): 40-47. magiran.com/p1204384
سید کمال الدین حسین زاده ثانی، فرید براتی، محمود خاکساری مهابادی، (1392). 'مشخصات مورفومتریک بیضه و اپیدیدیم و شاخص های اسپرم اپیدیدیمی در بز بالغ ایرانی (Caprus hircus)'، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 26(4)، صص.40-47. magiran.com/p1204384
Hoseinzadeh Sani, F. Barati , M. Khaksary Mahabady, (2013). 'Morphometric parameters of testis-epididymis and epididymal sperm parameters of pubertal Iranian buck (Caprus hircus)', Veterinary Researches and Biological Products, 26(4), pp.40-47. magiran.com/p1204384
سید کمال الدین حسین زاده ثانی؛ فرید براتی؛ محمود خاکساری مهابادی. "مشخصات مورفومتریک بیضه و اپیدیدیم و شاخص های اسپرم اپیدیدیمی در بز بالغ ایرانی (Caprus hircus)". نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 26 ،4 ، 1392، 40-47. magiran.com/p1204384
Hoseinzadeh Sani; F. Barati ; M. Khaksary Mahabady. "Morphometric parameters of testis-epididymis and epididymal sperm parameters of pubertal Iranian buck (Caprus hircus)", Veterinary Researches and Biological Products, 26, 4, 2013, 40-47. magiran.com/p1204384
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال