ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بیژن فروغ، غلامرضا رئیسی، طناز احدی، محمد فرشته نژاد، مریم یزدی بحری، (1392). اثر Burst Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation بر روی وزوز مزمن گوش، نشریه طب جانباز، 5(20)، 60-63. magiran.com/p1204480
Bijan Forogh, Gholam Reza Raissi, Tannaz Ahadi, Mohammad Fereshtehnejad, Maryam Yazdi, Bahri, (2013). Influence of Burst Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on chronic tinnitus, Iranian Journal of War and Public Health, 5(20), 60-63. magiran.com/p1204480
بیژن فروغ، غلامرضا رئیسی، طناز احدی، محمد فرشته نژاد، مریم یزدی بحری، اثر Burst Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation بر روی وزوز مزمن گوش. نشریه طب جانباز، 1392؛ 5(20): 60-63. magiran.com/p1204480
Bijan Forogh, Gholam Reza Raissi, Tannaz Ahadi, Mohammad Fereshtehnejad, Maryam Yazdi, Bahri, Influence of Burst Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on chronic tinnitus, Iranian Journal of War and Public Health, 2013; 5(20): 60-63. magiran.com/p1204480
بیژن فروغ، غلامرضا رئیسی، طناز احدی، محمد فرشته نژاد، مریم یزدی بحری، "اثر Burst Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation بر روی وزوز مزمن گوش"، نشریه طب جانباز 5، شماره 20 (1392): 60-63. magiran.com/p1204480
Bijan Forogh, Gholam Reza Raissi, Tannaz Ahadi, Mohammad Fereshtehnejad, Maryam Yazdi, Bahri, "Influence of Burst Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on chronic tinnitus", Iranian Journal of War and Public Health 5, no.20 (2013): 60-63. magiran.com/p1204480
بیژن فروغ، غلامرضا رئیسی، طناز احدی، محمد فرشته نژاد، مریم یزدی بحری، (1392). 'اثر Burst Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation بر روی وزوز مزمن گوش'، نشریه طب جانباز، 5(20)، صص.60-63. magiran.com/p1204480
Bijan Forogh, Gholam Reza Raissi, Tannaz Ahadi, Mohammad Fereshtehnejad, Maryam Yazdi, Bahri, (2013). 'Influence of Burst Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on chronic tinnitus', Iranian Journal of War and Public Health, 5(20), pp.60-63. magiran.com/p1204480
بیژن فروغ؛ غلامرضا رئیسی؛ طناز احدی؛ محمد فرشته نژاد؛ مریم یزدی بحری. "اثر Burst Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation بر روی وزوز مزمن گوش". نشریه طب جانباز، 5 ،20 ، 1392، 60-63. magiran.com/p1204480
Bijan Forogh; Gholam Reza Raissi; Tannaz Ahadi; Mohammad Fereshtehnejad; Maryam Yazdi; Bahri. "Influence of Burst Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on chronic tinnitus", Iranian Journal of War and Public Health, 5, 20, 2013, 60-63. magiran.com/p1204480
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال